Taith Gerdded o’r Gorsafoedd Trên

Mae’r gorsafoedd trên ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy yn fannau delfrydol i ddechrau darganfod gwir harddwch Gogledd Cymru. Os ydych chi’n mwynhau archwilio pob twll a chornel o ardal newydd ac yn awyddus i ddarganfod yr hyn sydd gan Ddyffryn Conwy i’w gynnig ar droed, mae hyn yn sicr o’ch plesio!

Gyda’r rheilffordd yn dechrau ger yr arfordir yn Llandudno ac yn gorffen yng nghalon y mynyddoedd ym Mlaenau Ffestiniog, mae sawl taith gerdded amrywiol â phob un yn dechrau o orsafoedd gwahanol ar hyd y rheilffordd.

Roedd hi’n her, ond rydym wedi llwyddo i greu rhestr fer o’n hoff deithiau cerdded – pum taith heb eu hail os ydych eisiau cipolwg ar Ddyffryn Conwy go iawn.

1. Y Gogarth, Llandudno

Mae sawl taith gerdded i fyny ac o amgylch Copa’r Gogarth yn Llandudno. Gyda golygfeydd ysblennydd o’r dref Fictoraidd a’r môr, mae’r teithiau i gyd yn siŵr o’ch plesio.
Un o’n ffefrynnau ni yw Llwybr Natur Y Gogarth, sef llwybr cylchol o amgylch y pentir, yn dechrau ac yn gorffen ar y Copa. Mae’r llwybr wedi’i nodi’n glir ac unwaith i chi gyrraedd y copa cewch fwynhau paned o de haeddiannol!

Fe allwch hefyd gerdded y pedair milltir ar hyd Marine Drive. Mae’r daith yn costio £2.50 i geir, ond gall cerddwyr fwynhau’r golygfeydd ysblennydd am ddim! Sicrhewch ei bod yn cymryd eich amser ac yn edrych i bob cyfeiriad – mae rhywbeth i’w weld ym mhob man.

Mae Rheilffordd Dyffryn Conwy yn dechrau yn Llandudno, a adnabyddir fel ‘Brenhines Cyrchfannau Cymru’. Beth am fynd i ddarganfod yr hyn sydd gan dref glan môr hanesyddol Llandudno i’w gynnig ac ymlwybro i lawr y Pier enwog?

Llawrlwythwch fap o lwybrau cerdded Y Gogarth yma.

2. Taith Gerdded Caerhun, Tal-y-Cafn

Mae hon yn daith gerdded hamddenol ar lwybr cylchol, yn dechrau ac yn diweddu yng ngorsaf drên Tal-y-Cafn, sydd oddeutu traean o’r ffordd ar hyd rheilffordd Dyffryn Conwy.

Mae’r daith gyfan tua 6.5 km o hyd ac yn cymryd oddeutu dwy awr i’w chwblhau, wrth gerdded yn hamddenol. Byddwch yn cerdded ar hyd glannau Afon Conwy, heibio eglwysi Cymreig hynafol ac adfeilion y caerau Rhufeinig, a byddwch wedi eich amgylchynu gan olygfeydd ysblennydd o Eryri a Dyffryn Conwy.

Os ydych yn yr ardal, beth am alw heibio Canolfan Bwyd Cymru Bodnant am damaid i’w fwyta yn Siop De’r Ffwrnais a chipolwg o amgylch y siop fferm. Rydym yn eich herio chi i wrthod y danteithion sydd ar gael!

3. Coedwig Gwydir, Betws-y-Coed

Mae Betws-y-Coed yn fan perffaith i gerdded yng Ngogledd Cymru, ac mae’n un o’r trefi mwyaf ar y daith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy. Mae’n le delfrydol gyda theithiau cerdded anhygoel, yn ogystal ag ystod eang o siopau awyr agored, felly mae digon o gyfle i chi ymorol am eich holl ddillad a chyfarpar cerdded tra eich bod yma.

Gyda chyfuniad o afonydd, mynyddoedd a choed, mae’n sicr yn lle y dylech ymweld ag ef.

Efallai bod cerddwyr profiadol yn dymuno rhoi cynnig ar un o’r teithiau cerdded niferus yng Nghoedwig Gwydir. Rydym ni’n argymell y llwybr 7km sy’n dechrau tu ôl i Eglwys y Santes Fair ac yn eich tywys drwy goed pinwydd y Comisiwn Coedwigaeth at Lyn Elsi.

Cofiwch ymweld ag adfeilion a chofebion Oes Ddiwydiannol Cymru cyn troi’n ôl am Fetws-y-Coed a gorffen y daith ger y bont enwog, Pont-y-Pair.

Cliciwch yma i weld y daith yn llawn.

4. Llanrwst

Mae’r daith gerdded 5.5km hon yn eich tywys o amgylch llwybr cylchol, sy’n dechrau yn nhref farchnad Llanrwst – lle mae dau stop ar daith Rheilffordd Dyffryn Conwy – gan deithio i Betws-y Coed a Llyn Parc cyn dychwelyd ar hyd yr afon.

Dilynwch y llwybr hwn a phrofwch daith gerdded fendigedig gyda blodau gwyllt, megis blodau’r gog, yn disgleirio o’ch cwmpas a garlleg gwyllt yn tyfu yn ystod y gwanwyn a’r haf. Hoff o natur? Mae tylluanod a gloÿnnod byw hefyd i’w gweld wrth gerdded.

Yn dilyn arhosiad byr ym Metws-y-Coed (fe allwch ddal y trên yma os ydych wedi cael digon ar gerdded) dechreuwch y daith yn ôl drwy’r goedwig ar hyd glannau Llyn Parc ac yn ôl i Lanrwst. Ar y ffordd, mwynhewch y golygfeydd ysblennydd o Fynyddoedd Carneddau a Dyffryn Conwy.

Mae Llanrwst yn gartref i Ystafelloedd Te Tu Hwnt i’r Bont sydd bellach yn enwog ac yn fan delfrydol i alw am baned o de a thamaid o gacen wedi i chi orffen cerdded!

5. Llwybr Dyffryn Ffestiniog

Os ydych yn dymuno profi taith gerdded hirach a mwy heriol, rhowch gynnig ar Lwybr Dyffryn Ffestiniog. Mae’r daith gerdded 28km hon yn ymestyn o Faentwrog ar yr arfordir, i Flaenau Ffestiniog y safle terfynol ar Reilffordd Dyffryn Conwy.

Nid yw hon yn daith ar gyfer cerddwyr tywydd braf, bydd y llwybr hwn yn eich tywys oddi ar y trywydd arferol yn bell o sŵn y torfeydd. Yn anffodus ni fydd y cyfnod byr ym Mlaenau yn ddigon o gyfle i chi heicio’r llwybr cyfan, yn sicr bydd cyfle i chi roi cynnig ar ran o’r Llwybr o Flaenau i Faentwrog sy’n dilyn trywydd Rheilffordd Treftadaeth Ffestiniog.

Dim ond ychydig rai o’r cannoedd o deithiau cerdded y gallwch eu mwynhau o’r Gorsafoedd Trên ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy sydd i’w gweld uchod. Os ydym wedi llwyddo i ennyn eich diddordeb am yr awyr agored, beth am ddechrau cynllunio eich antur nesaf neu ymuno â grŵp cerddwyr? Mae Cerdded Conwy Walks yn cynnal teithiau cerdded tywysedig tymhorol yn Sir Conwy sy’n rhad ac am ddim – gobeithiwn eich gweld ar y daith nesaf!