Newidiadau prisiau mis Ionawr: lleihau cost teithio ar y trên

Ym mis Ionawr 2020 byddwn yn lansio nifer helaeth ac amrywiol o brisiau trên is a diwygiedig, a chynnyrch teithio newydd a chyffrous.

Rhwng popeth, bydd hyn yn golygu gostyngiad o dros 1% yn y gost o deithio ar drenau Trafnidiaeth Cymru ledled rhwydwaith Cymru a’r Gororau, o’i chymharu â phrisiau 2019.

Mae hyn o ganlyniad i waith diwygio prisiau sylweddol a gyflawnwyd fel rhan o gyfrifoldebau rheilffyrdd Llywodraeth Cymru, a ddechreuodd ym mis Hydref 2018.

Bydd y newidiadau, a fydd yn effeithio ar deithiau o 2 Ionawr 2020 ymlaen, yn lleihau prisiau amrywiaeth helaeth o docynnau yn sylweddol, yn cyflwyno cyfleoedd newydd i arbed, ac yn cynyddu rhai prisiau penodol. Os bydd prisiau tocynnau’n codi, bydd hyn yn gyson â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU mewn rhannau eraill o’r wlad.

Drwy leihau nifer o brisiau allweddol ein nod yw annog mwy o bobl i ddefnyddio ein gwasanaethau, yn enwedig ar adegau o’r dydd ac mewn rhannau o’n rhwydwaith lle rydyn ni’n gwybod bod digon o le ar y trenau i bawb allu teithio.

Mae hyn yn rhan o’n rhaglen 15 mlynedd i drawsnewid y profiad o deithio ar y trên a darparu gwasanaeth y gall pawb fod yn falch ohono.

Mae crynodeb o rai o’r gostyngiadau prisiau allweddol sy’n digwydd ym mis Ionawr i’w weld isod:

Tocynnau/Prisiau Disgrifiad Byr
Gostyngiadau prisiau yng ngogledd Cymru Gostyngiad o 10% ym mhob pris a osodir gan Wasanaethau Rheilffyrdd TrC ar gyfer teithiau i/o/ar nifer o lwybrau gogledd Cymru.
Gostyngiad ym mhrisiau Tocynnau Dwyffordd Undydd ar Gyfnodau Tawelach Gostyngiadau ym mhrisiau’r rhan fwyaf o Docynnau Dwyffordd Mewn Diwrnod Rhad a osodir gan Wasanaethau Rheilffyrdd TrC ar gyfer teithiau ar draws ein rhwydwaith.
Cyflwyno rhagor o docynnau Advance Cyflwyno mwy byth o deithiau pellter canolig i hir lle mae ein tocynnau Advance rhad yn gymwys
NEWYDD: Tocynnau Advance ‘Ar y Diwrnod’ Bellach, mae modd prynu tocynnau Advance, ein tocynnau rhad ar gyfer teithiau pellter canolig i hir, ar ddiwrnod eich taith, yn ogystal â hyd at 12 wythnos cyn y diwrnod teithio fel arfer.
NEWYDD: Tocynnau Cyfnodau Tawelach AM DDIM i  unigolion dan 16 oed Mae modd i bawb sy’n 15 oed ac iau gael tocyn Cyfnodau Tawelach AM DDIM pan fyddant yn teithio gydag oedolyn sy’n talu ar Wasanaethau Rheilffyrdd TrC (dim mwy na 2 unigolyn dan 16 oed fesul oedolyn sy’n talu) ar gyfer teithiau mewn rhannau penodol o’n rhwydwaith. Gweler Map 1.
NEWYDD: Tocynnau AM DDIM i unigolion dan 11 oed Mae modd i bawb sy’n 10 oed ac iau gael tocyn AM DDIM pan fyddant yn teithio gydag oedolyn sy’n talu ar Wasanaethau Rheilffyrdd TrC (dim mwy na 2 unigolyn dan 11 oed fesul oedolyn sy’n talu) ar gyfer teithiau mewn rhan benodol o’n rhwydwaith. Gweler Map 1.
Gostwng prisiau ar lwybrau Caerdydd a’r Cymoedd Bydd prisiau’n cael eu gostwng yn sylweddol ar gyfer 33 gorsaf yn rhwydwaith presennol Caerdydd a’r Cymoedd (rhai o fwy na 10%) i annog pobl i deithio i/o’r ardaloedd pellaf o Gaerdydd.
NEWYDD: Gostyngiadau ar docynnau Cyfnodau Tawelach i bawb sydd â thocyn tymor blynyddol ac i gyd-deithiwr. Gostyngiad o 34% ar brisiau Cyfnodau Tawelach a osodir gan Wasanaethau Rheilffyrdd TrC ar gyfer pawb sydd â thocyn tymor blynyddol, a hynny iddyn nhw AC i hyd at 1 cyd-deithiwr ar gyfer teithiau mewn rhan benodol o’n rhwydwaith. Gweler Map 1.
NEWYDD: Cerdyn Rheilffordd TrC i unigolion 18 oed Bydd unigolion 18 oed yn cael gostyngiad o 50% ar brisiau Dosbarth Safonol a osodir gan Wasanaethau Rheilffyrdd TrC ar gyfer teithiau mewn rhannau penodol o’n rhwydwaith. Gweler Map 1.
NEWYDD: Cerdyn Rheilffordd TrC i fyfyrwyr Bydd myfyrwyr cymwys yn cael gostyngiad o 34% ar brisiau Dosbarth Safonol (ac eithrio tocynnau tymor) a osodir gan Wasanaethau Rheilffyrdd TrC A gostyngiad o 10% ar brisiau tocynnau tymor Dosbarth Safonol a osodir gan Wasanaethau Rheilffyrdd TrC mewn rhannau penodol o’n rhwydwaith. Gweler Map 1.

Map 1. Ardal ddilys Rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru ar gyfer prisiau a chynnyrch dethol ym mis Ionawr 2020.

Bydd rhagor o wybodaeth am holl brisiau a chynnyrch newydd mis Ionawr ar gael yn swyddfeydd tocynnau gorsafoedd rheilffordd Trafnidiaeth Cymru ac ar y wefan hon cyn 2020.

Bydd llawer o’r prisiau gostyngol hyn ar gael ar ap TfW Rail.

Comments are closed.