Adnewyddwch eich pas bws gyda ni o 11 Medi

Byddwch yn gallu gwneud cais am eich Cardiau Teithio Rhatach newydd, sy’n cymryd lle eich pas bws presennol, o ddydd Mercher 11 Medi 2019.

Bydd yr holl docynnau bws lliw gwyrdd presennol yn dal i gael eu derbyn ac yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2019.

Cynghorir preswylwyr i pedio a dychryn, on i ailymgeisio am gerdyn ar ei newydd wedd mewn da bryd cyn diwedd y flwyddyn er mwyn sicrhau eu bod yn dal i allu mwynhau manteision teithio rhatach. Bydd yr hen gardiau yn cael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae’r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim â’r cardiau presennol. Mae’r cardiau newydd wedi cael eu dylunio i gael eu defnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth i ddilyn ar ddydd Mercher 11 Medi

Cwestiynau ac Atebion

Cwestiynau ac Atebion ar gyfer Cardiau Teithio Rhatach

Sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach Cymru cyntaf?

Drwy’r wefan yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf i wneud cais am gerdyn. Os oes gennych fynediad i gyfrifiadur gartref, ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio a dilynwch y cyfarwyddiadau syml. Fel arall, galwch heibio i’ch llyfrgell leol neu hwb cymunedol lle byddwch yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd.

Os na allwch wneud cais ar y wefan, peidiwch â phoeni, gallwch ofyn i ffrind, aelod o’r teulu neu rywun rydych chi’n ymddiried ynddynt lenwi’r cais ar-lein ar eich rhan.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, siaradwch â’ch cyngor lleol neu ffoniwch 0300 303 4240 i gael gwybod ble mae cymorth lleol ar gael. Byddwch yn ymwybodol na fyddwch yn gallu gwneud cais dros y ffôn.

Mae gen i bàs bws (lliw gwyrdd) wrth fy nghyngor lleol. Sut mae cael cerdyn newydd yn ei le?

Gallwch ail-gofrestru ar y wefan www.trc.cymru/cerdynteithio o ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur. Os oes angen help arnoch i wneud hyn, gallwch ymweld â chanolfan galw heibio neu ofyn i rywun rydych chi’n ymddiried ynddynt wneud cais ar y wefan ar eich rhan. Os hoffech gael gwybod ble mae cymorth lleol ar gael, ffoniwch 0300 303 4240.

I ail-gofrestru, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:
1.    Rhif y cerdyn 18 digid sydd wedi’i argraffu ar flaen eich pàs bws (gwyrdd).
2.    Eich dyddiad geni
3.    Y cod post y mae’ch cerdyn cyfredol wedi’i gofrestru
4.    Eich rhif Yswiriant Gwladol, os ydych dros 16 oed, sydd ar ddatganiadau pensiwn, cyfriflenni anabledd neu slipiau cyflog

Os ydych chi’n ymweld â chanolfan galw heibio neu’n gofyn i rywun wneud cais ar eich rhan, gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth yma ar gael, gan gynnwys eich rhif Yswiriant Gwladol. Ni allwn brosesu’ch cais hebddo.

O’r wybodaeth hon, byddwn yn ceisio dod o hyd i’ch gwybodaeth yng nghronfa ddata’r llywodraeth ganolog. Os yw’ch manylion yn cyfateb, gallwch ofyn am gerdyn newydd, a fydd yn cael ei bostio i’ch cyfeiriad cofrestredig cyn pen 15 diwrnod gwaith.

Os nad yw’ch manylion yn cyfateb, efallai y gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol i gadarnhau pwy ydych chi. Caiff hyn ei esbonio i chi wrth fynd drwy’r broses ymgeisio ar y wefan. Os dewch ar draws unrhyw drafferthion, gallwch ffonio 0300 303 4240.

Os nad yw’r llun ar y cerdyn yn debyg i chi mwyach, neu os oes unrhyw fanylion yn anghywir, gallwch ddiweddaru’r rhain ar y wefan. Gellir llwytho lluniau newydd o gamerâu digidol neu gamerâu ffôn clyfar/llechen.

Mae gen i anabledd. A oes gen i hawl i gael Cerdyn Teithio Rhatach?

Gweler y canllaw ar gymhwysedd a’r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu.

Os ydych dal yn ansicr a ydych yn gymwys i gael Cerdyn Teithio Rhatach Anabl, cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Rwy’n anabl ac ni allaf deithio ar fy mhen fy hun; sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach Anabl gyda Chydymaith cyntaf?

Gweler y canllaw ar gymhwysedd a’r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu.

Mae’r holl gardiau cydymaith yn cael eu prosesu gan y cynghorau lleol. Cysylltwch â’ch cyngor lleol.

Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach Anabl gyda Chydymaith gwyrdd ac eisiau ei newid am gerdyn newydd, gallwch wneud hyn yn www.trc.cymru/cerdynteithio – cyfeiriwch at y cwestiwn uchod “Mae gen i bàs bws gwyrdd wrth fy nghyngor lleol. Sut mae cael cerdyn newydd yn ei le?”

Sut mae darparu llun digidol?

Os mai hwn yw eich Cerdyn Teithio Rhatach cyntaf, bydd angen llun digidol arnoch i wneud cais am gerdyn.

Gall camerâu digidol a’r mwyafrif o ffonau symudol a thabledi dynnu lluniau digidol. Os gwnewch gais drwy ddefnyddio ffôn clyfar neu lechen, gallwch ddefnyddio’r camera i dynnu llun, neu os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur, bydd angen i chi drosglwyddo’r llun i’r cyfrifiadur yn gyntaf cyn y gallwch chi lwytho’r llun i’ch cais.

Fe ddylech chi ofyn i rywun arall dynnu’ch llun gan fod y rhai rydych chi’n eu cymryd ohonoch chi eich hun (“hunluniau”) yn aml yn gallu newid eich nodweddion, a gall fod yn anodd cael y llun o’r maint cywir.

Rhaid i’r llun digidol:
•    Ddangos eich wyneb yn glir fel y gall y gyrwyr eich adnabod yn hawdd
•    Cynnwys eich pen a’ch ysgwyddau
•    Peidio â chynnwys unrhyw wrthrychau na phobl eraill
•    Cael ei gymryd yn erbyn cefndir plaen o liw golau

Dylech:
•    Wynebu ymlaen ac edrych yn syth at y camera
•    Cael mynegiant plaen a’ch ceg ar gau
•    Llygaid ar agor ac yn weladwy
•    Peidio â chael gwallt o flaen eich llygaid
•    Heb orchudd pen (oni bai am resymau crefyddol neu feddygol)
•    Peidio â chael unrhyw beth yn gorchuddio’ch wyneb
•    Peidiwch â chael unrhyw gysgodion ar eich wyneb na thu ôl i chi

Mae enghreifftiau o’r lluniau fydd yn cael eu derbyn a’u gwrthod ar gael ar y wefan www.trc.cymru/cerdynteithio.

Os ydych chi wedi cael pàs bws o’r blaen, byddwn ni’n ceisio ailddefnyddio’r llun ar gyfer eich cerdyn newydd. Mae angen i chi sicrhau ei fod yn dal yn debyg i chi, oherwydd fe allech gael eich gwrthod os na all y gyrwyr eich adnabod chi o’r llun. Rydym yn eich cynghori i ofyn i rywun rydych chi’n ymddiried ynddynt am eu barn a diweddaru’r llun, os oes angen.

Mae gen i hen gerdyn, ac rwyf wedi nodi’r manylion, ond mae’r wefan yn dal i ofyn am fy nghyfeiriad.

Rydym yn gwirio eich bod wedi’ch cofrestru yn y cyfeiriad sydd gennym ar gyfer eich hen gerdyn. Os na allwn wirio hynny, byddwn yn gofyn i chi roi eich cyfeiriad unwaith eto.

Gall hyn fod oherwydd eich bod wedi symud a heb ddweud wrth eich cyngor lleol, bod eich enw wedi newid neu fod gwall yn y wybodaeth wreiddiol a ddarparwyd gennych.

I symud eich cais yn ei flaen, rhowch eich cyfeiriad cyfredol unwaith eto, fel y mae’n ymddangos ar ohebiaeth swyddogol, fel biliau eich cwmnïau trydan, nwy neu ddŵr neu lythyrau eich cyngor lleol. Os nodwch eich cod post yn gyntaf, dylech allu dewis eich cyfeiriad o’r rhestr gofrestredig. Os na allwch ddod o hyd i’ch cyfeiriad ar y rhestr, cysylltwch â ni ar 0300 303 4240.

Gwnewch yn siŵr hefyd fod eich enw yn cyfateb i sut mae’n ymddangos ar ohebiaeth swyddogol.

Yna byddwn yn ceisio gwirio’ch manylion eto. Efallai y byddwn yn gofyn i chi am ddogfennau ychwanegol er mwyn i ni wirio bod gennych hawl i gael cerdyn. Cofiwch, dim ond os yw eich prif breswylfa yng Nghymru y mae gennych hawl i gael Cerdyn Teithio Rhatach yng Nghymru.

Rwy’n 60 oed ymhen ychydig wythnosau. Pryd alla i wneud cais? 

Gallwch wneud cais am gerdyn hyd at 20 diwrnod cyn eich pen-blwydd yn 60 oed.

Pam mai Trafnidiaeth Cymru sy’n rhoi’r cerdyn newydd yn hytrach na’r cyngor lleol?

Mae pob cyngor lleol yn dal i fod yn berchen ar y Cynllun Teithio Rhatach. Mae Trafnidiaeth Cymru yn rheoli’r broses o ail-gyhoeddi tua 750,000 o gardiau ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi creu gwefan newydd i wneud ceisiadau yn haws a desg gymorth genedlaethol gyda’i bartneriaid PTI Cymru (sy’n rheoli Traveline Cymru). Gallwch dderbyn cymorth a chefnogaeth gyda’ch cais gan eich cyngor lleol o hyd.

Pam na allwch chi anfon cerdyn newydd ataf yn awtomatig?

Mae’r cynllun wedi bod ar waith ers 10 mlynedd, ac mae llawer o bethau wedi newid ers hynny. Efallai bod pobl wedi symud, neu efallai bod manylion eraill wedi newid, a rheoliadau newydd yn cael eu cyflwyno, fel y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae ail-gofrestru yn sicrhau bod y data y byddwn yn ei gadw amdanoch chi yn gwbl gyfoes a chywir, a’ch bod hefyd yn gwybod yn union beth y byddwn yn ei wneud gyda’ch gwybodaeth.

Dim ond yn gynharach eleni y cefais fy mhàs bws. A oes angen ail-gofrestru?

Oes yn anffodus, oni bai bod eich cyngor lleol wedi rhoi cerdyn newydd Trafnidiaeth Cymru i chi. Bydd yr holl gardiau cyfredol (cardiau gwyrdd gyda logos y cyngor) yn dod i ben ac ni fyddant yn cael eu derbyn ar fysiau ar ôl 31 Rhagfyr 2019.
A fyddaf yn gallu gwneud cais yn fy Swyddfa Bost arferol neu swyddfa’r cyngor lleol?
Bydd eich llyfrgell leol a’ch swyddfeydd cyngor yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Os hoffech chi ganfod ble mae cymorth ar gael yn eich ardal leol, ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio neu ffoniwch 0300 303 4240. Rydym yn argymell eich bod yn gofyn i’ch cyngor lleol cyn i chi deithio i’ch Swyddfa Bost.

A allaf gasglu ffurflen gais ar bapur?

Gellir sicrhau bod ffurflenni cais papur ar gael, ar gais, mewn amgylchiadau eithriadol drwy’r post, ond rydym yn cynghori’n gryf i beidio â’u defnyddio oni bai bod gwir angen gan fod angen mwy o wybodaeth arnynt, llun pasbort a bydd yn cymryd mwy o amser i’w llenwi. Mae’n llawer haws os gallwch ddod o hyd i rywun i’ch helpu i wneud cais ar y wefan yn www.trc.cymru/cerdynteithio

Os oes angen i chi ofyn am ffurflen gais ar bapur, ffoniwch 0300 303 4240.

Rwyf wedi colli neu ddifrodi fy ngherdyn cyfredol: A allaf gael cerdyn newydd o hyd?

Gallwch, ac os mai hwn yw eich cerdyn newydd cyntaf, ni chodir tâl.
Mae’n haws o lawer os gallwch ddod o hyd i rif 18 digid y cerdyn o’ch cerdyn cyfredol, oherwydd gallwn ailddefnyddio’r wybodaeth hon i brosesu’ch cerdyn newydd yn gyflym.
Sylwer, os na allwn gysylltu eich gwybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i chi ail-gyflwyno manylion a darparu tystiolaeth eich bod yn gymwys.
Sut alla i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach?
Mae defnyddio eich cerdyn yn hawdd. Wrth deithio ar y bws, gwnewch y canlynol:
•    Dangos eich cerdyn i’r gyrrwr
•    Rhoi eich cerdyn ar y peiriant cofnodi
•    Dod o hyd i sedd a mwynhau’ch taith am ddim

Cofiwch nad oes neb arall yn cael defnyddio’ch cerdyn. Os ydych yn gadael i rywun arall ddefnyddio’ch cerdyn, gallai gael ei ganslo a/neu beidio â chael ei adnewyddu. Os oes Cerdyn Teithio Rhatach Anabl gyda Chydymaith wedi’i roi, bydd y cydymaith ond yn teithio am ddim os yw’n teithio gyda deiliad y cerdyn am y siwrnai gyfan.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun.

Ble alla i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach? 

Mae’ch Cerdyn Teithio Rhatach yn ddilys ar gyfer pob gwasanaeth bws cymwys sy’n gweithredu’n gyfan gwbl yng Nghymru, neu ar y rhai sy’n cychwyn/gorffen yn gyfagos i Gymru, ar yr amod nad yw’r daith drawsffiniol yn golygu newid bws yn Lloegr. Gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaethau rheilffyrdd dethol sy’n gweithredu yng Nghymru.

Cofiwch na allwch ddefnyddio eich cerdyn ar wasanaethau bws fel National Express, Megabus neu City Sightseeing. Serch hynny, gall cwmnïau gynnig gostyngiadau i ddeiliaid cardiau teithio rhatach.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn nhelerau ac amodau llawn y cynllun.

Sut alla i gael gwybod am amserau’r bysiau? 

Mae Traveline Cymru yn darparu gwybodaeth am amseroedd a llwybrau’r holl wasanaethau bysiau, coetsys, trenau, fferis ac awyrennau yng Nghymru. Maen nhw hefyd yn cynnig gwasanaeth ar y we –  http://www.cymraeg.traveline.cymru.

Hefyd, gallwch ffonio ar 0800 464 00 00.

A alla i ddefnyddio fy Ngherdyn Teithio Rhatach ar drên?
Gallwch deithio am ddim ar y gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru canlynol:
•    Wrecsam – Pont Penarlâg
•    Machynlleth – Pwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian) – Hydref i Mawrth yn unig
•    Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)
•    Yr Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) – Hydref i Mawrth yn unig

Bydd yn rhaid i chi dangos eich Cerdyn Teithio Rhatach i gael tocyn am ddim o’r swyddfa docynnau cyn i chi deithio. Os nad oes swyddfa docynnau yn yr orsaf, neu ei bod hi wedi cau, bydd modd i chi gael eich tocyn gan y swyddog tocynnau ar y trên.

Hefyd, byddwch yn cael 1/3 o ostyngiad ar docynnau i deithio ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ar ôl 0930 rhwng dydd Llun a dydd Gwener ac unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc.

Pam mae fy Ngherdyn Teithio Rhatach yn edrych yn wahanol? 

Yn y gorffennol, mae cynghorau lleol wedi cyhoeddi Cardiau Teithio Rhatach â brand y cyngor (Pasys bws gwyrdd). Trafnidiaeth Cymru sy’n cyhoeddi’r cardiau newydd.

Mae’ch cerdyn ar ei newydd wedd yn edrych yn wahanol, ond cewch yr un hawliau a buddion teithio am ddim ar bob gwasanaeth bysiau lleol cymwys ledled Cymru. Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng buddion y cerdyn newydd a’r hen gerdyn.

Os oes unrhyw un o’ch ffrindiau neu aelodau eich teulu yn methu deall pam nad ydyn nhw wedi derbyn eu cerdyn newydd eto, dywedwch wrthyn nhw i beidio â phoeni. Bydd hen gardiau (pasys bws) yn parhau i gael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.

Dydw i ddim wedi derbyn fy Ngherdyn Teithio Rhatach newydd yn y post; beth ddylwn i wneud? 

Dylech aros am 15 diwrnod gwaith i’ch cerdyn gyrraedd yn y post, felly rhowch amser i’ch cerdyn gyrraedd.

Os nad ydych wedi derbyn y cerdyn erbyn hynny, ffoniwch 0300 303 4240.

Gallwch weld sut mae’ch cais yn dod yn ei flaen drwy ymweld â www.trc.cymru/cerdynteithio. Bydd angen eich cyfrinair arnoch os wnaethoch chi ddewis un pan wnaethoch chi ymgeisio neu’ch rhif yswiriant gwladol, eich dyddiad geni a’ch cod post.

Mae’r manylion ar fy Ngherdyn Teithio Rhatach yn anghywir neu wedi newid; beth ddylwn i wneud?
Mae’n bwysig cadw eich gwybodaeth bersonol yn gyfoes, felly os byddwch chi’n newid eich cyfeiriad neu unrhyw fanylion eraill, rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio www.trc.cymru/cerdynteithio neu ffoniwch 0300 303 4240.
Mae gen i gerdyn ar ei newydd wedd. Am ba hyd y mae’n ddilys?
Mae’r dyddiad gorffen i’w weld ar flaen eich cerdyn. Byddwn yn cysylltu â chi yn nes at yr amser i’ch atgoffa i wneud cais am un arall.

Os oes gennych Gerdyn Teithio Rhatach Anabl a Cherdyn Teithio Rhatach Anabl gyda Chydymaith, efallai y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth newydd cyn y dyddiad gorffen. Byddwn yn cysylltu â chi bryd hynny.

Sut mae cael Cerdyn Teithio Rhatach newydd os yw’r llall ar goll?
Os byddwch chi’n colli neu’n niweidio’ch cerdyn, neu os yw wedi’i ddwyn, y ffordd hawsaf o gael cerdyn newydd yw mynd i www.trc.cymru/cerdynteithio. Sylwer, codir tâl am gardiau newydd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch ni ar 0300 303 4240.

Rwyf wedi colli fy ngherdyn newydd ac wedi gofyn am un arall, ond rwyf bellach wedi dod o hyd iddo. A allaf rwystro’r cerdyn newydd rhag cael ei anfon?

Na, yn anffodus. Cyn gynted ag y cymerir taliad, archebir cerdyn newydd yn awtomatig, a bydd yr hen gerdyn ddim yn gweithio er mwyn atal defnydd twyllodrus. Ni allwn gynnig unrhyw ad-daliadau. Dinistriwch eich hen gerdyn gan na fydd yn gweithio mwyach.

Mae gen i hen bàs a wnes i ddim rhoi gwybod i’r cyngor fy mod i wedi symud na bod fy enw wedi newid. A allaf gael pàs newydd o hyd?
Gallwch, os ydych chi’n dal yn gymwys ac yn byw yng Nghymru. Sylwer, os ydych chi’n gwneud cais ar wefan www.trc.cymru/cerdynteithio, rhowch eich hen gyfeiriad fel y gallwn ddod o hyd i’ch manylion. Yna fe gewch eich annog i ddiweddaru’ch cyfeiriad.

Mae perthynas wedi marw ac roedd ganddo/ganddi Gerdyn Teithio Rhatach. Sut mae ei ganslo?

Rhowch wybod i ni drwy ffonio 0300 303 4240 a byddwn yn gwneud yn siŵr bod y cerdyn yn cael ei ganslo. Ar ôl i chi roi gwybod i ni, torrwch y cerdyn yn ddarnau.

Pryd fydd fy hen gerdyn yn stopio gweithio?

Bydd eich hen gerdyn yn stopio gweithio ar 31 Rhagfyr 2019, felly mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais am gerdyn newydd (mewn da bryd i fwynhau buddion teithio am ddim.

Ydy fy manylion personol yn ddiogel? 

Mae cadw eich data personol yn ddiogel yn bwysig iawn i ni.

Cedwir eich gwybodaeth yn ddiogel a chaiff ei defnyddio gan eich cyngor lleol, Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i weinyddu’r cynllun ac i atal twyll. Dim ond os ydych wedi rhoi caniatâd i ni y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion marchnata.

Mae’ch cerdyn yn dangos eich enw a’r dyddiad gorffen ac nid yw’n cynnwys unrhyw fanylion personol eraill.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â datganiad preifatrwydd Trafnidiaeth Cymru.

Ydw i dal yn gymwys i gael cerdyn newydd ar ôl y cyhoeddiad bod adolygiad o’r meini prawf ar gyfer teithio rhatach?

O ran oedran bod yn gymwys i deithio’n rhatach yn y dyfodol a’i wneud yn gyson ag oedran pensiwn y wladwriaeth, bwriad Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod y cynllun yn parhau’n gynaliadwy yn y tymor hwy ac wedi’i dargedu at y rhai mwyaf anghenus. Ni fydd y cynnig cymhwysedd yn effeithio ar y rheini sydd â chardiau ar hyn o bryd – ni fyddwch yn colli hawl i’ch cerdyn a’i fuddion yn y dyfodol, ac ni fyddwch yn cael eich effeithio pan ddaw’n amser ailymgeisio am Gerdyn Teithio Rhatach ar ôl 31 Rhagfyr 2019.

Comments are closed.