Network Rail yn gwahodd trigolion i ddigwyddiadau galw heibio i ddarganfod mwy am y gwaith i atgyweirio llinell Dyffryn Conwy

Mae Network Rail yn parhau â’r gwaith i atgyweirio’r difrod sylweddol i linell Dyffryn Conwy ac yn gwahodd trigolion i gael gwybod mwy mewn digwyddiadau galw heibio cymunedol a gynhelir yr wythnos nesaf.

Cafodd y llinell, sy’n rhedeg rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog, ei chau ym mis Mawrth yn dilyn llifogydd difrifol a achoswyd gan Storm Gareth. Ers cau’r llinell dros dro, mae timau wedi bod yn gweithio’n galed i atgyweirio’r difrod sylweddol. Mae’r gwaith wedi cynnwys atgyweiriadau sylweddol ar chwe milltir o drac, argloddiau, deg cwlfert, wyth croesfan wastad a gorsaf Dolgarrog.

Bydd y llinell yn ail-agor ym mis Gorffennaf, cyn yr Eisteddfod. Hyd yma, mae ein peirianwyr wedi symud ymaith 8,000 o dunelli o ddeunyddiau tirlithriad, a fydd yn cael eu hailgylchu, ac wedi gosod tua 7500 o dunelli o ‘arfogaeth greigiau’ i wella cryfder y llinell reilffordd. Hefyd mae Network Rail wedi gweithio mewn partneriaeth agos â Chyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau’r trwyddedau angenrheidiol ac i ymchwilio y datrysiadau ar gyfer gwella gwydnwch Dyffryn Conwy yn y dyfodol.

Mae Network Rail Cymru a’r Gororau yn cynnal digwyddiadau galw heibio cymunedol ar ddydd Mercher 26 Mehefin yn swyddfa Cyngor Tref Ffestiniog, 5 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES rhwng 3pm a 6.30pm ac ar ddydd Iau 27 Mehefin yn Neuadd Gynadledda a Chyfarfod Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF, rhwng 3pm a 6.30pm.

Bydd tîm Network Rail wrth law i roi diweddariad ar y rhaglen, a bydd cyfle i’r cyhoedd ofyn cwestiynau.

Dywedodd Kevin Collins, cyfarwyddwr darparu, Network Rail Cymru a’r Gororau: “Hoffem ddiolch i’r teithwyr a’r gymuned leol, lle mae cau llinell Dyffryn Conwy wedi effeithio arnynt, am eu hamynedd parhaus wrth i’r rhaglen helaeth hon o atgyweiriadau fynd rhagddi.

“Deallwn bwysigrwydd y rheilffordd hon, ac mae ein timau wedi bod yn gweithio’n galed iawn er mwyn inni allu ail-agor y llinell cyn gynted ag sy’n bosibl.

“Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda’n partneriaid, Trafnidiaeth Cymru, i gadw teithwyr i symud trwy drefnu bysiau yn lle trenau tra bo’r rheilffordd ar gau. Rwy’n annog unrhyw un sydd eisiau cael gwybod mwy am y rhaglen barhaus o atgyweiriadau i ddod i un o’r sesiynau galw heibio sydd ar y gweill.”

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru: “Hoffem ddiolch i’n holl gwsmeriaid ac i’r gymuned leol am eu hamynedd parhaus wrth inni weithio gyda’n partneriaid, Network Rail, i atgyweirio’r difrod ar linell Dyffryn Conwy. Gofynnwn i’n holl gwsmeriaid edrych ar ein gwefan i gael diweddariadau am deithio, a byddwn yn parhau i gadw pobl Cymru i symud trwy drefnu bysiau yn lle trenau. Mae’r digwyddiadau galw heibio’n gyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am yr atgyweiriadau, neu sydd ag unrhyw gwestiwn amdanynt.”

Yr wythnos ddiwethaf, bu Bwrdd Goruchwylio Llwybrau Cymru, a sefydlwyd i ddod â’r traciau a threnau’n agosach at ei gilydd ac i gynrychioli cwsmeriaid rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau, ar ymweliad â’r safle i weld y cynnydd sy’n cael ei wneud wrth atgyweirio’r llinell reilffordd.

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Goruchwylio Llwybrau Cymru, Margaret Llewellyn OBE: “Roedd yn drawiadol gweld faint o waith sydd wedi’i wneud eisoes i adfer y llinell reilffordd hanfodol hon. Roeddem hefyd wrth ein bodd i weld y gwaith cydnerthedd sydd wedi cael ei gynnwys yn y rhaglen atgyweirio ac edrychwn ymlaen at ail-agor y llinell y mis nesaf.”

 

Comments are closed.