Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy yn cipio gwobr genedlaethol am brosiect cymunedol i hyrwyddo cludiant mwy diogel ar y rheilffyrdd

Mae Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy wedi derbyn gwobr genedlaethol, yng nghinio mawreddog Gwobrau Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol a gynhaliwyd yng Nglasgow ar 4 Hydref.

 

Enillodd Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy, gan guro cystadleuaeth brwd o bob cwr o’r wlad ar noson i arddangos symudiad rheilffordd gymunedol, wobr Cynnwys Plant a Phobl Ifanc am eu gwaith i roi rheilffyrdd yn ôl wrth galon y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Roedd y wobr yn cydnabod gwaith y bartneriaeth, a gynhyrchodd a chyfarwyddodd ffilm diogelwch ar y rheilffyrdd wedi’i thargedu at blant iau ysgolion cynradd. Nod y ffilm yw bod yn addysgol, llawn gwybodaeth ac yn ymarferol wrth godi ymwybyddiaeth o beryglon y rheilffyrdd. (gwyliwch y fideo yma https://www.youtube.com/watch?v=_LnN4DDa3Ts)

Arweinydd y prosiect a enillodd y wobr oedd Melanie Lawton, Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol. Roedd y tîm mewn partneriaeth gyda Threnau Arriva Cymru, Cyngor Conwy, Network Rail ac elusen celfyddydau cymunedol TAPE i weithio gydag Ysgol Maenofferen ym Mlaenau Ffestiniog. Bu cyfle i’r disgyblion oedd yn cymryd rhan siarad ar gamera, neu gymryd rôl cyfarwyddwr, gyda’r ffilm ddwyieithog Cymraeg a Saesneg yn eisiau dau gyflwynydd fel cast cefnogi.

Mae Gwobrau Rheilffyrdd Cymunedol, nawr yn ei bedwaredd flwyddyn ar ddeg, yn cydnabod y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud gan bartneriaethau rheilffyrdd cymunedol, cyfeillion gorsafoedd a grwpiau rheilffyrdd cymunedol eraill ar draws y wlad. Mae’r wobr yn amlygu a gwobrwyo’r ystod eang o waith sy’n digwydd ar draws y symudiad hwn ar lawr gwlad, gan helpu i rannu ymarfer da, lledaenu’r gair am gyfraniad rheilffordd y gymuned i symudedd, cynaliadwyedd, ffyniant a lles, ac annog mwy o bobl i gymryd rhan.

Cafodd y Gwobrau eu cyflwyno gan brif weithredwr Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol, Jools Townsend a rheolwr gyfarwyddwr ScotRail Alliance, Alex Hynes. Y noddwyr oedd Abellio a ScotRail Alliance. Roedd 500 o swyddogion rheilffyrdd, cadeiryddion, gwirfoddolwyr a phartneriaid yn bresennol, yn ogystal ag unigolion o uwch dîm y llywodraeth a’r diwydiant rheilffyrdd.

Dywedodd Prif Weithredwr Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol, Jools Townsend:  “Llongyfarchiadau mawr i Bartneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy am gipio Gwobr Rheilffyrdd Cymunedol am ymgysylltu plant a phobl ifanc. Mae’r gwobrau hyn yn dathlu brwdfrydedd a gwaith caled y partneriaethau rheilffyrdd cymunedol a gwirfoddolwyr o Brydain, sy’n cynyddu’r symudiad hwn ar lawr gwlad, gan ymroi popeth i wneud gwahaniaeth i bobl leol. Nid yw gwaith rheilffyrdd cymunedol yn cael y sylw mae’n ei haeddu bob amser, ond mae cynnydd mewn cyfranogiad ac ymwybyddiaeth: eleni, roedd record o 500 o gynrychiolwyr o reilffyrdd cymunedol, a’u diwydiant rheilffyrdd a phartneriaethau’r llywodraeth wedi dod i weld Gwobrau Rheilffyrdd Cymunedol yn cynnal seremoni ysbrydoledig yng Nglasgow. Mae ymdrechion Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy, a’n henillwyr oll, yn dangos pa mor bwysig ydi rheilffyrdd cymunedol, yn cysylltu’r bobl leol gyda’u rheilffyrdd, ac yn adeiladu cymunedau hapusach, cynhwysol a chynaliadwy.”

 

 

Dywedodd y Cyng Philip Evans, Cadeirydd Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy;

“Bydd Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy yn chwarae ei rhan drwy wella cysylltiadau gyda’r cymunedau a’r busnesau sydd ar hyd llwybr y rheilffordd. Ein blaenoriaeth yw diogelwch pobl ar ac o amgylch y rheilffordd. Mae addysg yn allweddol, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc, a bydd yr adnodd fideo hwn yn chwarae rôl allweddol mewn cadw ein plant yn ddiogel.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gellir gweld rhestr lawn o’r enillwyr, yma https://communityrail.org.uk/events-training/community-rail-awards/2018-community-rail-awards-winners/

 

DIWEDD

 

Nodiadau i olygyddion

Holl bwrpas Rheilffyrdd Cymunedol yw sicrhau bod cymunedau’n gwneud y mwyaf o’u rheilffyrdd, a’u hyrwyddo del rhan allweddol o gludiant cynaliadwy ac iach. Mae mwy na 60 o bartneriaethau rheilffyrdd cymunedol o amgylch Prydain, yn gweithio ar lefel llawr gwlad i gysylltu’r gymuned gyda’r cwmni trenau a phartneriaid lleol eraill. Maent yn darparu ystod eang o weithgareddau i ymgysylltu’r bobl leol er budd iddynt, a chefnogi datblygiad y rheilffordd. Mae mwy na 1,300 o grwpiau rheilffyrdd cymunedol llai, megis cyfeillion gorsaf, yn gweithio’n lleol, ac yn aml yn cynnwys gwirfoddolwyr i sicrhau bod yr orsaf yn groesawgar ac yn ganolfan gynhyrchiol o fewn y gymuned. Darllenwch am gyflawniadau’r rheilffordd gymunedol.

 

Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol yw corff aelodaeth y bartneriaeth rheilffordd gymunedol, sy’n cynrychioli dros 80 o linellau rheilffordd, a mwy na 1,300 o grwpiau lleol. Mae Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol yn gweithio i hyrwyddo a chefnogi’r symudiad rheilffordd gymunedol, gan helpu partneriaethau rheilffyrdd cymunedol a grwpiau i:

  • Wella cyfraniad y rheilffyrdd i ddatblygu cynaliadwy a lles cymunedol, gan gynnwys gwneud y mwyaf o fynediad a defnydd y rheilffyrdd
  • Sicrhau bod gan y gymuned lais, a’i bod yn chwarae rhan yn natblygiad a gwelliant ein rheilffyrdd, fel ei bod yn bodloni anghenion a dyheadau’r gymuned ac yn darparu’r budd cymdeithasol mwyaf posib
  • Cyfathrebu datblygiad a phwysigrwydd ein rheilffyrdd i gymunedau lleol, gan wella dealltwriaeth a magu balchder, a hyrwyddo’r rheilffordd fel rhan allweddol o gludiant cynaliadwy ac iach.

Gweler communityrail.org.uk, dilynwch ni ar twitter @ACORPoffice, neu dewch o hyd i ni ar Facebook.

Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy – http://www.conwyvalleyrailway.co.uk

 

 

Am ragor o fanylion, delweddau a sylwadau, gan gynnwys sut i gysylltu â Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy, cysylltwch â Nik Schofield (Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata) ar news@acorp.uk.com neu 01484 548926 neu 07376 124964.

 

Comments are closed.