Dod â glan y môr i Birmingham New Street gyda Threnau Bach Arbennig Cymru a Threnau Arriva Cymru.

 

Mae’n bleser gan Drenau Bach Arbennig Cymru, gan gydweithio gyda Swyddogion Rheilffyrdd Cymunedol Cymru, dderbyn gwahoddiad gan Network Rail i gynnal digwyddiad wythnos o hyd yn atriwm gorsaf Birmingham New Street, sydd wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar, i hyrwyddo teithio i Gymru a’i glannau ar y trên ac ymweld â Threnau Bach Arbennig Cymru sydd naill ai’n rhedeg yn agos i’r môr neu sydd ar y ffordd i’r arfordir.

  • Mae Croeso Cymru wedi penderfynu mai Blwyddyn y Môr yw ei thema ar gyfer 2018, felly pa amser gwella i wneud hyn?
  • Mae dydd Mercher 16 Mai yn ddiwrnod digwyddiad “Community Rail in the City” ACorP
  • Mae’n Wythnos Twristiaeth Cymru rhwng 12 a 20 Mai, a’r thema eleni yw ‘Cydweithio i Gystadlu’ sydd â’r nod o danlinellu pŵer partneriaethau ar draws y diwydiant.

 

Seren y sioe yw traeth yng Nghymru yn ymyl gorsaf lein fach gul ar lan y môr. Yn y cefndir, mae un o wasanaethau Trenau Arriva Cymru’n croesi pont eiconig Abermaw, gyda golygfeydd i fyny aber afon Mawddach tuag at Gader Idris. Mae Rheilffordd Fairbourne yn rheilffordd lan môr go iawn, gan redeg o bentref bach Fairbourne ar hyd y twyni tywod i orsaf Fferi Abermaw yn ymyl yr aber – a dyma’r olygfa! Os yw traethau Bae Ceredigion yn ysblennydd, mae’r golygfeydd ohonynt at y mewndir yn syfrdanol.

Barmouth

Barmouth

Mae gwasanaeth trwodd, a weithredir gan gwmni Trenau Arriva Cymru, yn rhedeg o orsaf Birmingham New Street i ganol y Canolbarth ac ymlaen i Fachynlleth, lle mae’n rhannu’n ddwy; ar hyd ochr ddeheuol aber afon Dyfi i Aberystwyth neu’n troi i’r gogledd tuag at Bwllheli, gan lynu at yr arfordir yr holl ffordd. Gellir cyrraedd cymaint â saith o’r un ar ddeg o Drenau Bach Arbennig Cymru yn hawdd o orsafoedd ar hyd y llinell hon, sef Llinell y Cambrian – a pha ffordd well o gyrraedd nag ar drên? Er enghraifft, disgynnwch o’r trên yng ngorsaf Fairbourne a bydd y trên bach yn disgwyl amdanoch, a’i griw yn aros yn eiddgar am deithwyr posibl. Felly pa ffordd well o hyrwyddo Llinell y Cambrian ac arfordir y Canolbarth na dod â glan y môr a’i drên i ganol gorsaf Birmingham New Street sydd wedi’i hadnewyddu yn ddiweddar?

Rydym wrth ein bodd bod y digwyddiad hwn yn cael ei ariannu’n rhannol gan grant oddi wrth Groeso Cymru, i hybu a gwella profiadau ymwelwyr yng Nghymru.  

Bydd staff a gwirfoddolwyr o amrywiaeth fawr o sefydliadau wrth law i roi gwybod i bobl wrth iddynt basio trwy’r orsaf am harddwch Cymru a’i glannau; am ei threnau stêm bach hyfryd, a manteision teithio yno ar y rheilffordd. Bydd yna gystadleuaeth a hefyd gwobrau ar hap trwy gydol yr wythnos.

Comments are closed.