Adar Aber Afon Conwy 

Adar Aber Afon Conwy

O Ddeganwy, mae teithwyr ar Reilffordd Dyffryn Conwy yn dilyn yr afon i fyny am Eryri; wrth geg yr afon, mae Aber Afon Conwy yn cysylltu â Môr Iwerddon.   Mae fflora a ffawna cyfoethog yr ardal yn ei gwneud yn hafan i lu o adar.  Nid oes angen bod yn adarwr brwd mewn cuddfan i’w gweld chwaith, byddwch yn gweld digon wrth deithio ar y trên.

Os hoffech fynd yn nes at natur, gallwch ymweld â Gwarchodfa RSPB Conwy – wrth ddod oddi ar y trên yng Nghyffordd Llandudno.   Cafodd y safle hwn ei greu i wneud iawn am ddinistrio cynefin naturiol tra’n adeiladu twnnel yr A55 ac mae’n safle gwych i wylio adar yng Ngogledd Cymru.

Mae dros 220 math o adar wedi eu gweld yn y warchodfa ac ar aber yr afon ond yn y blog hwn rydym yn rhannu ambell un y gallech weld o’r trên, ynghyd â’u marciau i’w hadnabod.

Sawl un fyddwch chi’n ei adnabod?

Crëyr bach copog

Mae yna ddau fath o grëyr bach copog ar Aber Afon Conwy – y Crëyr Gwyn Copog a’r Crëyr Bach Copog. Os byddwch yn lwcus, efallai y byddwch yn gweld y ddau.

Mae’r Crëyr Gwyn Copog yn gymharol brin ym Mhrydain, gyda chyn lleied â 35 wedi eu cofnodi yn RSPB Ham Wall yng Ngwlad yr Haf yn y blynyddoedd diwethaf.

Yn ffodus, mae’r adar hardd hyn ar gynnydd ac yn dod yn fwy cyffredin.   Edrychwch allan am aderyn tua’r un maint â’r crëyr llwyd, ond gyda phlu gwyn, traed du a phig melyn llachar.

Mae’r Crëyr Bach Copog yn llawer mwy cyffredin ac mae Aber Afon Conwy yn denu heidiau o’r adar bach hardd hyn.  Yn debyg i grëyr bach, maent yn cynnwys plu gwyn amlwg ar eu cefn, bron a’r pen.   Mae’r ensemble hudol yn cael ei gwblhau gyda choesau di hir a thraed cain melyn.   Dyma aderyn cain!

Gallwch weld Crëyr Bach Copog drwy’r flwyddyn ond mae eu niferoedd yn cynyddu yn ystod yr hydref a’r gaeaf pan maent yn mudo o’r cyfandir.

Wystryswr

Mae arfordir Gogledd Cymru yn arhosfan pwysig i’r adar hyn yn y gaeaf, felly gallwch ddisgwyl gweld digon ohonynt yn ystod y misoedd oeraf.

Fel mae’r enw’n awgrymu, mae’r adar hyn yn mwynhau bwyta pysgod cregyn, gan gynnwys wystrys, cocos, cregyn gleision a chrancod.   Maent yn agor y cregyn gyda’u pigau cryf, fflat a ddatblygwyd yn berffaith ar gyfer y gwaith.

Rydych yn debygol o’u clywed cyn eu gweld – ni allwch fethu eu ‘galwad’ ond cadwch olwg allan am aderyn du a gwyn gyda phig hir coch a choesau pinc-coch.

Ynghyd â’r Jac-Do sy’n preswylio yn y dref, mae’r Wystryswr yn fasgot answyddogol i dref Conwy, sy’n dyst i’w hoffter am yr afon ac ardal gyfagos.

Hwyaden

Mae Aber Afon Conwy yn gartref i sawl math o’r hwyaden, gan gynnwys yr hwyaden bengoch, corhwyad a’r hwyaden lwyd, ond yr un i edrych allan amdano yw hwyaden goch yr eithin – mae’n ffynnu yma!

Gellir gweld hwyaden goch yr eithin drwy’r flwyddyn ac mae’n fwy na hwyaid eraill.  Mewn gwirionedd, mae’n fwy fel croes rhwng gŵydd a hwyaden.  Mae’n wyn yn bennaf gyda rhannau coch ar ei gorff, a phen a gwddf tywyll.

Yn achlysurol, mae rhywbeth mwy egsotig yn canfod ei ffordd i’n glannau.   Yn 2017, gwelwyd Hwyaden Fandarin, o Ddwyrain Asia yn achosi cyffro ymhlith trydarwyr lleol. Cadwch eich llygaid yn agored!

 

Gŵydd

Gallwch ddisgwyl gweld digon o wyddau o fewn ac o amgylch Aber Afon Conwy, yn arbennig Gŵydd Canada.   Nid ydynt yn frodorol o’r DU ond maent yn hoff o’n hinsawdd a gellir eu gweld mewn heidiau mawr, swnllyd.

Mae Gŵydd Canada yn greadur golygus iawn; y mwyaf o rywogaethau’r gŵydd gyda gwddf a phen du, bochau gwyn a phlu llwydfelyn. Peidiwch â mynd yn rhy agos – maent yn gallu bod yn ymosodol!

Crëyr Llwyd

Mae’n hawdd yn un o’r adar Prydeinig mwyaf cyfarwydd ac amlwg, mae’r Crëyr Llwyd yn hoff o gorstir Aber Afon Conwy.  Aderyn unig, gellir ei weld yn aml yn sefyll yn hollol llonydd yn y beisfannau, yn hela’r pysgod sy’n gwibio islaw’r wyneb yn amyneddgar.

Mae’n aderyn mawr; tal gyda choesau hir a gwddf hir gwyn, aeliau du amlwg a phig melyn llachar.

Alarch

O amgylch Conwy rydych yn fwy tebygol o weld Alarch Dof, o’r ynysoedd Prydeinig.   Mae’n aderyn mawr gwyn gyda gwddf siâp-s, pig oren byr a ‘masg du’. Er yn hardd i edrych arno, fel gŵydd, gall fod yn ymosodol felly byddwch yn ofalus os byddwch yn dod ar draws un.

Yn ystod y gaeaf gallwch hefyd fod yn ddigon lwcus i weld Alarch Gwyllt o Wlad yr Iâ (a adnabyddir yn ôl ei big melyn a du) yn mudo o’i gartref i le cynhesach.

Beth fyddwch yn ei weld?

Rydym bob amser yn falch o glywed gan deithwyr, yn arbennig os ydych wedi gweld rhywbeth ychydig yn wahanol! Rhannwch eich lluniau a golygfeydd o fywyd gwyllt ar Facebook neu Twitter.

Comments are closed.