Llwybrau cerdded gwych i fwynhau blodau’r gwanwyn a’r haf

Un o bleserau arbennig llwybrau cerdded dros yr haf yw’r digonedd o flodau sydd yn llenwi’r lonydd a gwrychoedd, gweirgloddiau a choetiroedd. O glychau’r gog ym mis Ebrill i rosod mis Awst, mae Dyffryn Conwy yn llawn arogl a lliw trwy gydol y misoedd cynhesaf. Mae hinsawdd penodol y dyffryn yn gweddu blodau a gwenyn, yn wir mae tref Conwy yn cynnal Ffair Hadau a Mêl bob blwyddyn, digwyddiad a gynhelir dan nawdd Siarter Frenhinol 700 oed.

 

Felly pa lwybrau yw’r rhai gorau i weld y planhigion hyfryd? Darllenwch ymlaen a chewch wybod!

 

Clychau’r Gog yng Nghoed Marl Hall

 

Mae Coed Marl Hall wrth droed y bryn calchfaen sydd yn cuddio Llandudno o’r A55. Dewch oddi ar y trên yng Nghyffordd Llandudno, croeswch y brif ffordd a theithiwch ar hyd Marl Drive mor bell â chylchfan yr A470.

 

Croeswch y ffordd yn ofalus a throwch i’ch chwith ar y lôn gul tan i chi gyrraedd maes parcio bychan. O’r fan hon mae llwybr er mwyn i chi archwilio’r goedwig hyfryd, sydd yn arbennig o hardd gyda charped o glychau’r gog yn ystod mis Ebrill.

 

Peidiwch â phoeni os na welwch chi nhw, mae’r goedwig hynafol lled-naturiol yn gartref i arddangosfeydd godidog o flodau gwyllt prin a hardd yn y gwanwyn a’r haf a lliwiau syfrdanol yn yr hydref.

 

Mae yna hyd yn oed ychydig o nodweddion hanesyddol i’w darganfod ar hyd y ffordd. Ddwedwn ni ddim mwy am rŵan – bydd rhaid i chi fynd i grwydro i gael gwybod beth ydynt.

 

Mae blodau yn ogystal ag adar i’w gweld yn RSPB Conwy

 

Ers mis Rhagfyr 2016 mae adaryddion brwd yng Ngwarchodfa Natur y RSPB wedi cofnodi mwy na 350 o blanhigion. Yn ogystal â’r caffi gwych, mae yna lawer o lwybrau cerdded yma, gyda golygfeydd hyfryd ar draws afon Conwy tuag at fynyddoedd Eryri a thu hwnt.

 

Mae yna rwydwaith o lwybrau sydd yn addas i gadeiriau olwyn gyda golygfannau a chuddfannau, ac fe welwch chi ddigonedd o adar yn ogystal â blodau.

 

Yn y gwanwyn fe welwch chi eithin melyn, dant y llew (ia, chwyn, ond maent yn hardd iawn yn y gwyllt!), briallu a blodyn llefrith. Yn gymysg â melyn y gors, fe welwch lelog, llysiau’r llwynog a ffugbysen faethol, corn glas tywyll a draenen wen.

 

O fis Mehefin ymlaen fe welwch y tegeirianau hardd, gan gynnwys tegeirian gwenynog sydd yn edrych fel blodyn gyda gwenyn tu mewn.

 

Y ffordd orau i gyrraedd y warchodfa oddi ar yr A55, ydi dod oddi ar y trên yng Nghyffordd Llandudno a cherdded heibio’r sinema a thros y gylchfan dros yr A55.

 

Rhaid talu tâl mynediad o £5 a chŵn tywys yn unig a ganiateir yn y warchodfa (mae yna lwybr cyhoeddus i’r gogledd o’r aber y mae croeso i chi a’ch cyfaill bedair coes ei fwynhau).

 

Gweirgloddiau blodau gwyllt Tyddyn Afon

 

Mae gweirgloddiau blodau gwyllt yn un o’r perlau yng nghoron natur – ond ers 1930 mae Cymru wedi colli mwy na 91% ohonynt.

 

 

Mae’r gweirgloddiau arbennig hyn ar dir preifat ond mae modd eu gweld o’r trên. Gan deithio o Landudno, tua hanner milltir y tu allan i Lan Conwy wrth i’r trên gadw at lannau Afon Conwy, edrychwch i’r chwith.

 

Mae yna ddau ddôl sydd heb eu ail-hadu na’u haradu ers y rhyfel. Mae pori wedi gadael ei farc, ond bellach mae’r perchennog wedi symud y da byw ac mae’n gadael i’r tir fynd nôl i’w hen ogoniant o flodau gwyllt.

 

Mae wedi derbyn hadau gan Conwy Coronation Meadow, ger Penmachno, sydd yn enwog am ei flodau gwyllt, yn enwedig tamaid y cythraul a phengaled ddiwedd yr haf.

 

Caiff Prosiect Coronation Meadows ei arwain gan Plantlife mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt ac Ymddiriedolaeth y Bridiau Prin. Mae gweirgloddiau gwyllt Tyddyn Afon yn un o’r straeon o lwyddiant parhaus.

 

Blodau gydol y flwyddyn yng Ngardd Bodnant

 

Rydym wedi cynnwys Gardd Bodnant ond ni allwn ysgrifennu am flodau Dyffryn Conwy heb sôn am y werddon 80 erw yma unwaith eto!

 

Er mai’r Bwa Tresi Aur sydd yn hawlio’r holl sylw ym mis Mai, mae pridd asidig Bodnant yn arwain at liwiau llachar mewn camellias, magnolias, rhododendrons ac asaleas.

 

Trwy gydol misoedd yr haf, mae terasau Eidalaidd Bodnant yn llawn lliw ac arogl sydd yn tarddu o’r gwely rhosod (ar eu gorau ym mis Gorffennaf ac Awst) a’r border parhaol. Mae planhigyn trilliw ar ddeg glas llachar yn llenwi’r pantiau gwyrddlas ger yr afon ac mae’r dolydd yn llawn blodau gwyllt.

 

Mae ardaloedd newydd yn cael eu hagor drwy’r amser (yn 2017 fe agorwyd Coed a Gweirglodd Ffwrnais), felly nid oes rheswm dros beidio ymweld â Bodnant fwy nag unwaith.

 

Y ffordd orau i gyrraedd Gerddi Bodnant o Reilffordd Dyffryn Conwy ydi dod oddi ar y trên yng Nglan Conwy a defnyddio gwasanaeth bws Rhif 25 yn syth at y drws.

 

 

Lonydd gwyrdd, coetir a golygfeydd o’r mynyddoedd

 

Mae’r daith gerdded cylchol yma sydd yn 3.5millitr o hyd ar gyrion Llanrwst yn cynnwys cymysgedd arbennig o weirgloddiau, coedwigoedd a golygfeydd gwych o Foel Siabod a llethrau gorllewinol Eryri.

 

Cerddwch ar hyd y llwybr yma yn y gwanwyn neu’n fuan yn yr haf i weld y blodau ar eu gorau, yn enwedig ar hyd y gwrychoedd. Cadwch lygad am flodyn taranau, llysiau’r llwynog, tafod yr edn mwyaf, erwain a chlychau’r gog. Ceisiwch gael yr amseriad yn iawn i chi allu arogli garlleg gwyllt, yn enwedig yn yr haul ar ôl cawod wanwyn.

 

Nid yw’r llwybr wedi’i farcio ond mae’r daflen PDF y gallwch ei llwytho o wefan Dewch i Landudno yn disgrifio’r ffordd i chi.

 

Mwynhewch y blodau yn ein gorsafoedd cymunedol!

 

Mae arddangosfeydd blodau hyfryd dan ofal tîm ymroddedig o wirfoddolwyr i’w gweld mewn cynwysyddion a basgedi yn rhai o’n gorsafoedd, megis Tal-Cafn, Gogledd Llanrwst, Betws-y-Coed a Dolwyddelan.

Efallai mai platfformau yn unig yw rhai o’r gorsafoedd llai, ond mae’r arddangosfeydd llachar o liw yn eu gwneud yn bleser i’w gweld.

Pryd bynnag y byddwch chi’n penderfynu crwydro oddi ar Reilffordd Dyffryn Conwy, cofiwch gymryd ychydig eiliadau yn yr orsaf i werthfawrogi’r gerddi bach hyfryd yma.

Comments are closed.