GWOBRAU BUSNES CONWY 2018

MAE’N AMSER I CHI ENWEBU EICH BUSNES AM WOBR BUSNES CONWY 2018

DYDDIAD CAU EBRILL 10FED

SEREMONI MAI 18FED

https://bit.ly/2pNkXBn

CATEGORÏAU

 

BUSNES Y FLWYDDYN CONWY

Wedi ei chydnabod fel arweinydd yn y maes, yn dangos cynnydd mewn gwerthiant, cyfrif pennau, proffidioldeb a chyfran o’r farchnad dros y 3 blynedd ddiwethaf. Bydd y Wobr hon yn mynd i’r busnes sy’n gallu arddangos y lefelau uchaf o dwf a chynllun cadarn ar gyfer perfformiad ariannol cynaliadwy.

 

BUSNES BACH Y FLWYDDYN

Cydnabod busnesau bach sy’n perfformio ar lefel uchel o fewn eu sector o’r diwydiant, gan gynnwys Cwmnïau Cyfyngedig, Masnachwyr Unigol a busnesau Un Swyddfa / Swyddfa yn y Cartref gyda llai na 10 o weithwyr.

 

BUSNES NEWYDD Y FLWYDDYN

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sydd wedi dechrau masnachu o fewn y 24 mis diwethaf, wedi rhagori ar eu targedau cychwynnol ar gyfer twf ac eisoes yn dangos arwyddocâd o fewn y diwydiant y maent yn gweithredu ynddo. Dylai hefyd fod ganddynt y swyddogaethau ar gyfer llwyddiant parhaus ac ehangiad posibl.

 

PERSON BUSNES Y FLWYDDYN

Mae’r wobr hon yn cydnabod pobl fusnes sy’n arddangos meddwl busnes strategol, sydd ag ysbryd entrepreneuraidd rhagorol ac yn cael eu hystyried yn arweinwyr yn eu maes gan eraill. Ar agor i unigolion sydd naill ai’n hunangyflogedig neu’n cael eu cyflogi gan fusnes.

 

PRENTIS Y FLWYDDYN

Mae’r wobr hon yn cydnabod prentisiaid sydd naill ai’n gweithio tuag at neu sydd wedi cwblhau eu prentisiaeth yn ddiweddar. Bydd yr unigolyn wedi dangos cynnydd rhagorol ac ymrwymiad i’w datblygiad personol eu hunain ac wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i fusnes y cwmni y maent yn gweithio iddo.

 

CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL CORFFORAETHOL

Mae’r wobr hon yn cydnabod y busnesau  sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn neu wedi cael effaith gadarnhaol ar bobl, yr amgylchedd neu i wella cynaliadwyedd yng Nghonwy. Nod y wobr hon yw cydnabod menter gymdeithasol sydd â gweledigaeth glir ac yn cyflawni ei Ddatganiad Cenhadaeth Cymdeithasol, sydd â thwf cynaliadwy a pherfformiad ariannol, ac yn cyflawni lefel uchel o ymgysylltu â chwsmeriaid a’r gymuned.

 

BUSNES GWYRDD Y FLWYDDYN

Mae’r Wobr hon yn cydnabod y cwmnïau sy’n dangos ymrwymiad llwyddiannus i gymell cynaliadwyedd drwy eu busnes, cydbwyso ymrwymiadau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol. Rhaid i’r busnes arddangos amgylchedd da neu arfer cynaliadwyedd, gan leihau costau ynni, lleihau gwastraff neu leihau eu hôl troed carbon drwy ddulliau eraill.

 

GWOBR DWRISTIAETH AR GYFER BWYD A DIOD

Mae’r wobr yn cydnabod busnesau bwyd a diod sy’n dangos gwir ymrwymiad i gynnyrch lleol. Bydd beirniaid yn ystyried busnesau sy’n cynnig rhagoriaeth o ran ansawdd a gwasanaeth, ac yn arddangos arloesi o safbwynt cynhyrchion a gwasanaethau.

 

GWOBR AM FOCWS CWSMERIAID GORAU

Mae’r wobr hon yn cydnabod busnesau sy’n dangos cysylltiad cryf rhwng gwasanaeth cwsmeriaid ac elw. Rhaid i’r busnes gael ei godi o amgylch anghenion ei gynulleidfa darged a bod wedi nodi ac wedi rhagori wrth ddarparu yn erbyn disgwyliadau cwsmeriaid.

 

GWOBR BUSNES TWRISTIAETH Y FLWYDDYN

Mae’r categori hwn ar agor i unrhyw sefydliad, waeth beth fo’i faint, sy’n ymwneud  â thwristiaeth, atyniadau i ymwelwyr neu letygarwch. Mae hyn yn cynnwys gwestai, bwytai, bariau, atyniadau ymwelwyr, profiadau a digwyddiadau, ymysg pethau eraill. Rhaid i’r busnes arddangos perfformiad rhagorol mewn nifer o agweddau.

 

BUSNES TG/ DIGIDOL Y FLWYDDYN

Wedi ei anelu at fusnesau Conwy sydd wedi manteisio ar dechnoleg i ddarparu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid neu i greu mantais weithredol neu ar gyfer busnesau sydd wedi gwella’r profiad i gwsmeriaid neu weithwyr drwy ddefnyddio technoleg mewn modd clyfar.

 

GWOBR GWEITHIWR EITHRIADOL Y FLWYDDYN

Os oes gennych weithiwr rydych chi’n teimlo y dylid rhoi cydnabyddiaeth wirioneddol iddo / iddi a gwobr, yna beth am ddweud wrthym pam eu bod yn cael eu gwerthfawrogi cymaint. Gall hwn fod yn weithiwr sydd wedi dangos menter ragorol ac wedi mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau, neu rywun sy’n ymroddedig ac yn effeithiol.

Comments are closed.