Lleoliadau priodas rhagorol yn Nyffryn Conwy

Nid yw’n gyfrinach bod Gogledd Cymru yn gartref i olygfeydd syfrdanol – o glogwyni geirwon a moroedd disglair i fryniau gwyrdd a choedwigoedd godidog. Y golygfeydd yw un o’r nifer o resymau pam bod yr ardal yn berffaith ar gyfer priodasau.  Aethom i weld rhai o brif gyrchfannau a lleoliadau Dyffryn Conwy i’ch ysbrydoli ar gyfer eich diwrnod mawr.

 

Llandudno

Gyda dewis eang o lety, llefydd bwyta coeth a thirwedd naturiol odidog, mae Llandudno yn lleoliad gwych ar gyfer priodas. Mae’r gyrchfan glan mor wedi bod yn boblogaidd erioed, ac mae ei lleoliad hawdd ei gyrraedd, gyda digon o fwytai, barau, siopau ac atyniadau, yn golygu y bydd gennych chi a’ch gwesteion priodas ddigon i fynd i’w weld.  Beth am fwynhau tynnu lluniau ar bier hiraf Cymru, neu ar lwybr Alys yng Ngwlad Hud?

 

Gwesty’r Imperial, Llandudno

Eich priodas chi fydd yr unig un a gynhelir yma ar y diwrnod, felly byddwch yn cael holl sylw’r tîm profiadol, a fydd yn sicrhau bod eich diwrnod yn bersonol, unigryw ac yn hollol berffaith. Mae tair neuadd wledda i ddewis ohonynt, a gall y gwesty gynnwys hyd at 120 o westeion ar gyfer y Wledd Briodas, a hyd at 140 ar gyfer eich Parti Nos.

 

I wneud eich priodas mor berffaith â phosibl, mae tîm Gwesty’r Imperial wedi rhoi blog o awgrymiadau gwych at ei gilydd – sy’n cwmpasu popeth o gynllunio i fynd ar eich mis mêl.

 

Yn ystod y dyddiau cyn ac ar ôl eich diwrnod mawr, beth am wneud y gorau o’ch amgylchedd glan y môr hardd? Yn ogystal â meddu ar rai o siopau a bwytai gorau Dyffryn Conwy, mae’r ardal wedi ei chysylltu’n dda â gweddill Gogledd Cymru gyda threnau o Landudno a Chyffordd Llandudno.

Llanrwst

 

Mae Llanrwst olygfaol yn cynnig llu o gyfleoedd tynnu lluniau, ynghyd â digon o olygfeydd rhamantus anhygoel. Mae’r bont eiconig sy’n codi dros Afon Conwy yn dyddio’n ôl i 1636, ac mae fel llun cerdyn post.    Mae’r bobl leol yn hynod o falch o’u treftadaeth Gymreig a hefyd yn gyfeillgar a chroesawgar iawn.  Ewch am dro drwy Sgwâr Ancaster neu i Gastell Gwydir sydd gerllaw i grwydro ei erddi hardd.

 

Plas Maenan, Llanrwst

 

Plasty Edwardaidd hardd yw Plas Maenan, sy’n ddewis hudolus ar gyfer priodas.   Mewn lleoliad delfrydol, mae’r gwesty yn edrych dros olygfa ysgubol o Ddyffryn Conwy.  O’r siandelïers pefriol yn yr Ystafell Gerddoriaeth i’r ffynnon felodaidd yn Ystafell yr Ardd, y teras godidog i’r ystafell ddawnsio fach, mae pob rhan o’r gwesty yn cynnig lleoliad rhamantus ar gyfer eich diwrnod mawr.

 

Wedi’i adnewyddu’n ddiweddar, canolbwynt y gwesty yw’r Bwyty newydd ar y Graig, sydd dan arweiniad y prif gogydd Krzysztof Tkaczyk, a weithiodd yn flaenorol o dan y cogydd enwog Marco Pierre White.

 

Mae pecynnau priodas nodweddiadol yma yn cynnwys y plasty i chi eich hunain, y seremoni sifil (gyda hyd at 60 o westeion), Gwledd Briodas tri chwrs gyda gwin, bwffe gyda’r nos ar gyfer 120 o bobl a’r 9 ystafell wely fel y gall eich gwesteion fwynhau’r holl briodas gyda chi.

 

O’r foment y byddwch yn cyrraedd – drwy rodfa o goed trawiadol – cewch eich hudo nid yn unig gan y lleoliad a’r golygfeydd hollol anhygoel, ond gan y gwasanaeth personol, cynnes ar eich cyfer chi a’ch gwesteion.

 

Gan eich bod yn Llanrwst, beth am gymryd y cyfle i fynd am dro bach rhamantus ar hyd ochrau Afon Conwy a stopio yng nghaffi eiconig Tu Hwnt i’r Bont?

 

Betws-y-Coed

 

Yn un o’r lleoliadau mwyaf cyfareddol yng Ngogledd Cymru, mae Betws-y-Coed yn gorwedd mewn coedwig drwchus ac wedi’i amgylchynu gan afonydd byrlymog.  Er mai priodi yw’r peth mwyaf beiddgar i chi ei wneud hyd yma, mae digon o bethau i’ch herio chi yma – dyma’r porth i anturiaethau lu Parc Cenedlaethol Eryri.  Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn rhamantus dros ben, a byddai, heb os, yn gefndir trawiadol ar gyfer eich lluniau.

 

Gwesty a Sba Waterloo, Betws-y-Coed

 

Yn berffaith ar gyfer cyplau sydd am gyfuno moethusrwydd seremoni ysblennydd gydag urddas Dyffryn Conwy, mae lleoliad Gwesty a Sba Waterloo heb ei debyg, sy’n gwneud archwilio mynyddoedd geirwon, coedwigoedd trwchus, afonydd disglair ac arfordir epig yr ardal yn hawdd.

 

Mae ystafelloedd arddull gwesty a chabanau yn golygu bod digon o le i’ch gwesteion. Mae’r Cabanau Moethus yn cynnwys gwely soffa, sy’n berffaith ar gyfer teuluoedd.  I gael ychydig bach mwy o foethusrwydd, gall y staff cyfeillgar drefnu i adael champagne, blodau a siocled yn eich ystafell erbyn i chi gyrraedd.

 

Mae pob priodas yn y gwesty yn unigryw a phersonol, felly gallwch fod yn sicr y bydd eich diwrnod yn berffaith ac yn arbennig. Mae cydlynydd priodas y tîm wrth law i gynllunio popeth, sy’n golygu na fydd yn rhaid i chi boeni am y manion; y cyfan sydd ar ôl i chi ei wneud yw dweud “Ydwyf”!

 

Mae’r dathliadau’n parhau y tu hwnt i ddiwrnod eich priodas yng Ngwesty a Sba Waterloo; fe’ch gwahoddir i ddychwelyd i ddathlu eich pen-blwydd priodas cyntaf ac aros y noson am ddim!

 

Betws-y-Coed yw’r orsaf brysuraf ar linell Reilffordd Dyffryn Conwy, ac mae mewn lleoliad perffaith ar gyfer archwilio Parc Cenedlaethol Eryri hardd a’r ardal.

Comments are closed.