Penodi’r caplan rheilffordd ifancaf erioed yn y Deyrnas Unedig

Yn 19 oed, mae’r Caplan Rheilffordd ifancaf ym Mhrydain wedi cael ei phenodi i helpu i gynorthwyo pobl mae digwyddiadau ar y rheilffyrdd wedi effeithio arnynt.

The UK’s youngest ever Railway Chaplain appointed: Hannah Tuck, Railway Chaplin..

Yn ddiweddar mae’r elusen Gristnogol, Railway Mission, wedi penodi Hannah Tuck o dde Cymru, sydd ddim ond yn 19 oed, fel y Caplan Rheilffordd ifancaf ym Mhrydain. Bydd yn gaplan i’r rhwydwaith rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

Mae’r elusen wedi bod yn cynorthwyo staff y rheilffyrdd ac aelodau o’r cyhoedd y mae digwyddiadau ar y rheilffyrdd wedi effeithio arnynt ers mwy na 136 o flynyddoedd. Mae ei gwaith yn ategu gwaith y gwasanaethau lles a ddarperir gan gyflogwyr y rheilffyrdd, gan gynnig cyfeillgarwch a chlust i wrando i unrhyw un sydd â chysylltiad â rheilffyrdd y Deyrnas Unedig.

Mae Hannah wedi gwirfoddoli gyda St John Cymru ers iddi fod yn 12 oed ar ôl iddi gael ei thrin am anaf ganddynt yng Ngŵyl Penarth a’i hannog i ymaelodi â’r sefydliad. Yn ystod ei chyfnod gyda St John Cymru cafodd Hannah hyfforddiant mewn cymorth cyntaf a chafodd ei henwi’n Gadet y Sir ar gyfer Caerdydd a’r Fro, gan weithredu fel mentor a model rôl i wirfoddolwyr ifanc eraill yn yr ardal. Gwnaeth hyn i gyd ar yr un pryd â bod yn ofalwr ifanc, gan gynorthwyo ei chwaer sydd â Syndrom Down a’i mam sy’n dioddef o ffibriliad atriol a meigryn. Hefyd cafodd Hannah Wobr y Prif Bennaeth am gymwynasau, un o’r gwobrau uchaf sydd ar gael i un o Gadetiaid St John. Mae’n dod â’r un gofal, tosturi a chymwynasgarwch i’w rôl fel Caplan Rheilffordd i Gymru a’r Gororau.

 

 

Bydd Hannah yn cydweithio’n agos â staff Trenau Arriva Cymru a phartneriaid yn Network Rail a’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar draws Cymru a’r Gororau. Cafodd flas cynnar ar y gwaith wrth gynorthwyo pobl oedd yn teithio ar ôl y gemau rygbi rhyngwladol yn hydref 2017.

Croesawodd Cyfarwyddwr Gweithredol Railway Mission, Liam Johnston, Hannah i dîm y gaplaniaeth, gan ddweud: “Nid mater o oed yw caplaniaeth, ond tosturi a gofal am bobl. Mae Hannah wedi dangos, hyd yn oed trwy gydol ei phlentyndod, ei bod wedi rhoi pobl eraill yn gyntaf bob amser ac wedi dangos y gofal a’r cariad at eraill sy’n ei gwneud yn gaplan delfrydol.”

(caption)

Tom Joyner a Hannah Tuck

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru, Tom Joyner: “Rydym wrth ein bodd i weithio’n agos gyda Hannah fel y caplan i Gymru a’r Gororau ac yn rhoi croeso cynnes iddi i deulu’r rheilffyrdd.’’

Aeth ymlaen: “Mae gwasanaeth Caplaniaeth y Rheilffyrdd wedi helpu llawer o bobl – yn arbennig ar ôl marwolaethau a digwyddiadau eraill. Maen nhw’n darparu gwasanaeth hollbwysig i’n cydweithwyr a’n cwsmeriaid a dwi’n siŵr y bydd Hannah yn rhoi cymorth ardderchog i’r rheiny sydd ei angen.

“Mae Hannah yn ymuno â Railway Mission ar adeg gyffrous i ddiwydiant rheilffyrdd y Deyrnas Unedig. Mae mwy o bobl nag erioed o’r blaen yn defnyddio’r rheilffyrdd ac mae mwy o arian yn cael ei fuddsoddi mewn gwella ein rheilffyrdd. Mae’r gwasanaeth mae Caplaniaeth y Rheilffyrdd yn ei ddarparu yn hynod o werthfawr i staff a chwsmeriaid y rheilffyrdd ac rydym yn ddiolchgar iawn am y cymorth maen nhw’n ei gynnig. Dymunwn bob llwyddiant i Hannah.’’

Dywedodd Andy Thomas, rheolwr gyfarwyddwr llwybrau Cymru a’r Gororau gyda Network Rail: “Mae’r rheilffyrdd yn cefnogi twf economaidd trwy gysylltu pobl, busnesau a chymunedau.

“Gyda mwy o bobl yn teithio ar y trên nag erioed o’r blaen, mae Hannah yn ymuno â Railway Mission ar adeg gyffrous i’r diwydiant wrth inni barhau i ddarparu rheilffyrdd diogel, dibynadwy a fforddiadwy sy’n tyfu ar gyfer ein cwsmeriaid.”

Comments are closed.