Tai â Bwganod a Hanesion Brawychus yn Nyffryn Conwy

Gyda hanes cyfoethog daw mythau a chwedlau, ac mae gan Ogledd Cymru fwy na’i chyfran deg o straeon hudolus ac iasol. Mae’r gorffennol wedi gadael llawer o farciau gwirioneddol ar ein tirwedd, ond mae hefyd wedi gadael arwyddion llai gweladwy hefyd.

Ar hyd Dyffryn Conwy, mae llawer o fannau goruwchnaturiol gyda straeon a fydd yn codi’r blew ar gefn eich gwar. Dywedir bod ysbryd am bob milltir sgwâr yng Nghymru… a gyda’n gwlad yn cwmpasu mwy na 8,000 milltir sgwâr, mae’n anochel y byddwch yn dod ar draws un yn hwyr neu’n hwyrach.

Darllenwch eich straeon brawychus ac efallai y gallwch drefnu eich helfa ysbrydion eich hunain ar eich taith nesaf ar ‘drên ysbrydion’ Dyffryn Conwy!

 

Castell Conwy – Conwy

Mae gan lawer o gestyll hanesion brawychus, a dydi Castell Conwy ddim yn eithriad. Gwelir ysbryd mynach o bryd i’w gilydd, yn galarnadu am ei abaty hoff, ac mae arogldarth cryf wedi ei glywed wrth fynd i mewn i’r capel i fyny’r grisiau o fewn waliau’r castell. Mae silwét du wedi’i weld yn gwylio ymwelwyr, ac mae llawer o bobl yn dweud eu bod wedi teimlo arswyd mawr tra yn y tyrau, digon iddynt redeg o’r castell – hyd yn oed yng ngolau dydd!

Mae rhai pobl yn honni iddynt weld dyn mawr mewn arfau, wedi’i oleuo gan ganhwyllau drwy un o ffenestri’r tyrau. Gwarchodwr o ganrifoedd yn ôl efallai?

Hen Neuadd Penrhyn – Bae Penrhyn

Yn ôl pobl leol, mae tafarn Hen Neuadd Penrhyn wedi’i aflonyddu gan nifer o ysbrydion. Mewn gwirionedd, mae cymaint ohonyn nhw, mae’n le poblogaidd ar gyfer trefnu helfa ysbrydion, gyda llawer o weithgarwch goruwchnaturiol wedi’i adrodd yn ystod archwiliadau.

Mae’r annedd hynafol hwn wedi gwasanaethu sawl pwrpas yn ei fywyd hir, felly pa syndod bod amrywiaeth o breswylwyr ysbrydol yn byw o fewn ei furiau.

Mae mynach yn cerdded drwy ystafell uwchben y Neuadd Farwnaidd, gan grwydro ar hyd y coridor, ac mae merch ifanc yn aflonyddu’r grisiau.

Mae ysbryd merch ifanc a lofruddiwyd gan ei theulu am fod eisiau rhoi’r gorau i’w ffydd Gatholig yn crwydro o amgylch y cyntedd, ar goll mewn galar.

Ar y llawr dawnsio, efallai y dewch ar draws hen filwr, sy’n rhwystredig am na all fynd i’r rhyfel ac, mewn cornel yn yr ystafell weithgareddau, mae ysbryd dyn ifanc blin sy’n casáu cael ei darfu yn eistedd.

Lwcus bod y dafarn yn gwerthu cwrw!

Cei Conwy – Conwy

Un o fythau llai adnabyddus tref Conwy yw Melltith y Fôr-forwyn.

Daliodd pysgotwyr fôr-forwyn yn eu rhwydi tra’n pysgota ar yr afon un diwrnod. Ymbiliodd am gael ei rhyddhau ond dewisodd y dynion frolio am yr hyn yr oeddent wedi’i ddal drwy strydoedd y dref. Fel llawer o greaduriaid y tu allan i ddŵr, dechreuodd y fôr-forwyn fygu.

Wrth iddi farw’n araf, rhoddodd felltith ar ddynion Conwy, gan addo y bydd y dref yn dioddef rhyfeloedd, clefyd a chynaeafau gwael am byth.

Yn ôl y sôn, bu farw’r fôr-forwyn ar safle hen Neuadd y Dref yng Nghonwy.   Yn 1966, llosgodd i lawr. Dywedodd rhai o’r bobl leol iddynt glywed chwerthiniad ysbrydol y fôr-forwyn yn y fflamau.

Coeden y Diafol – Llanrhos

Stori fygythiol iawn yw stori Coeden y Diafol, sy’n agos i eglwys gywrain St Hilari yn Llanrhos, dafliad carreg o Landudno.

Yn ôl y sôn, yn cuddio yng nghanghennau’r hen goeden dderw wywedig hon, mae bod dieflig o’r enw Old Nick yn cuddio i roi braw i deithwyr. Mae’r endid annymunol hwn yn neidio ar gefn dynion wrth iddynt basio, gan dynnu’r egni oddi wrthynt a gwrthod gadael fynd nes iddynt gyrraedd rhywle saff.

Mae’r goeden yn sefyll hyd heddiw ac mae hyd yn oed y da byw yn y cae yn ei hosgoi.

Castell Gwydir – Llanrwst

Yn ôl TripAdvisor, mae Castell Gwydir yn Llanrwst wedi’i restru fel yr wythfed lle mwyaf brawychus i aros yn y byd!

Adeiladwyd y tŷ caerog hwn gan y teulu Wynn dylanwadol yn y 15fed ganrif, ond cafodd y safle ei ddefnyddio yn bell cyn hyn. Mae’n enghraifft syfrdanol o dŷ iard Tuduraidd ac mae ganddo enw haeddiannol iawn am fod yn arswydus. Fel Hen Neuadd Penrhyn, mae’n bererindod ar gyfer helwyr ysbrydion, yn enwedig gan fod y perchnogion presennol yn credu mewn ysbrydion hefyd.

Mae llawer o hanesion o weithgarwch goruwchnaturiol yng Nghastell Gwydir, gyda llygad-dystion yn dyddio’n ôl i’r 19eg ganrif. Yn aml iawn, fe welir ac fe glywir cyn arglwydd y faenor (a dyn annymunol ar y cyfan) Syr John Wynn, ysbryd morwyn a lofruddiwyd, a dynes lwyd o amgylch yr eiddo.

Meddai perchennog y Castell, Judy: “Mae llawer o bobl yn parhau i deimlo, a hyd yn oed yn arogleuo, pethau goruwchnaturiol yma, sydd bob amser yn rhyfedd o gyson o ran lleoliad a phrofiadau a gofnodir.”

Mae pob un o’r llefydd brawychus rydym wedi’u crybwyll yn ein blog o fewn cyrraedd i Reilffordd Dyffryn Conwy, ond y cwestiwn yw, ydych chi’n ddigon dewr i ymweld â hwy a phenderfynu drosoch chi eich hun?

Rhannwch eich straeon arswydus o Ddyffryn Conwy gyda ni ar Facebook a Twitter.

 

Comments are closed.