Sbotolau ar yr Orsaf: Cyffordd Llandudno

 

Yn ein blog rheolaidd sy’n rhoi’r Sbotolau ar yr Orsaf, rydym ni’n bwrw golwg manylach ar bob gorsaf ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy. Yn ogystal â rhannu hanes y gorsafoedd mae’r blogiau hefyd yn awgrymu atyniadau a phethau y gallwch chi eu gwneud os ydych chi’n penderfynu mynd am dro.

Mae yna 13 gorsaf ar y lein a dim ond un trên felly, os ydych chi’n penderfynu camu ar y platfform a mynd am dro bydd gennych chi waith ychydig oriau o ladd amser. Ond, peidiwch â phoeni, mae yna ddigon o bethau i’ch cadw chi’n brysur!

Y tro yma rydym ni’n rhoi’r sbotolau ar Gyffordd Llandudno – yr orsaf brysuraf yng ngogledd Cymru a’r unig orsaf ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy gyda phrif lein.

Gorsaf Cyffordd Llandudno – yr hanes 

Agorwyd yr orsaf wreiddiol, i’r gorllewin o’r orsaf bresennol, fis Hydref 1858 a chafodd ei hadeiladu gan St George’s Harbour & Railway Company.

Yn wreiddiol roedd Cyffordd Llandudno yn gwasanaethu’r lein gangen i Landudno yn unig ond, yn 1863, agorwyd lein gangen arall o’r orsaf, sef lein Dyffryn Conwy.

Pan agorwyd y lein yn gyntaf roedd ganddi ei phlatfform a’i hystafell luniaeth ei hun, ond wrth i’r orsaf brysuro roedd yn rhaid i Gyffordd Llandudno ehangu i ymdopi â’r cynnydd sylweddol mewn twristiaid.

Yn 1897 agorwyd yr orsaf a welwn heddiw; roedd ganddi ddau blatfform ynys a chwe lein yn gwasanaethu gogledd Cymru a thu hwnt.

Cyfleusterau’r Orsaf: 

  • Staff bob diwrnod o’r wythnos
  • Peiriannau tocynnau hunanwasanaeth
  • Ystafell aros (ar gyfer yr amseroedd agor cliciwch yma)
  • Toiledau
  • Caffi
  • Ffôn talu (sy’n derbyn cardiau ac arian)
  • Mynediad heb risiau
  • Maes parcio talu ac arddangos

Cyffordd Llandudno dros y blynyddoedd 

Ar un adeg Tremarl oedd enw’r dref fechan hon ac yn wahanol i lawer o drefi eraill, lle adeiladwyd gorsafoedd ar eu cyfer, tyfodd y dref o amgylch yr orsaf.

Roedd yna ddepo mawr i wasanaethu trenau stêm a llawer o warysau nwyddau yn gwasanaethu’r ardal gyfagos. Cyffordd Llandudno oedd calon ddiwydiannol Llandudno ac roedd yn cyflenwi llawer o’r nwyddau a’r gwasanaethau yr oedd ymwelwyr yn eu mwynhau ar daith i lan y môr.

Mae Cyffordd Llandudno yn dal yn ardal fasnachol ond mae’r diwydiannau a oedd yn gysylltiedig â’r trenau, a roddodd y dref ar y map, bellach wedi diflannu. Crair sydd wedi goroesi yw’r warws fananas Fyffes sydd bellach yn ystafell arddangos hen bethau. Yn ôl y sôn byddai pryfaid cop chwilfrydig (a gwenwynig) o’r llwythi bananas yn canfod eu ffordd i’r dref!

Mae’r adeilad sydd gyferbyn â’r orsaf, yr Old Station Hotel, hefyd yn cael ei adnabod fel y ‘Killer’. Byddai’r trigolion lleol yn adrodd hanesion am yrwyr trenau yn meddwi cyn gyrru eu trenau, ac felly yn eu gwneud yn yrwyr peryglus dros ben. Mae’r adeilad yn westy o hyd ac yn gweini bwydydd a diodydd rhesymol yn y bar a’r bwyty – ond does ‘na ddim sôn am yrwyr trenau meddw!

Yng Nghyffordd Llandudno ac o gwmpas 

Mae yna ddewis bychan o siopau preifat yng nghanol Cyffordd Llandudno, yn ogystal â chaffis da fel siop goffi boblogaidd Providero a siop bysgod a sglodion enwog Enoch’s. Ond, os oes gennych chi ychydig o oriau i’w sbario, mae yna lawer o atyniadau o fewn cyrraedd yr orsaf.

Mae yna sinema naw sgrin Cineworld a llawer o fwytai bwyd brys yn ymyl yr orsaf neu, os yw’n well gennych chi ychydig o dawelwch, mae Gwarchodfa Natur RSPB Conwy ychydig funudau ar droed. Gyda golygfeydd godidog o aber afon Conwy ac adar gwyllt ymhob man, mae’n lle gwych i gerdded, ymlacio a thynnu lluniau. Ar ôl hynny, beth am damaid i’w fwyta yn y caffi – gyda golygfeydd i bob cyfeiriad ar draws y ffeniau.

Wrth gwrs, mae agosrwydd Cyffordd Llandudno i dref hanesyddol Conwy yn golygu y byddwch chi, fwy na thebyg, yn dymuno mynd am dro o gwmpas y dref hynafol. Gallwch gerdded ar draws y bont ffordd a mwynhau golygfeydd i fyny ac i lawr yr aber, neu fe allwch chi ddal trên a chroesi’r afon a chael golwg fanylach ar Bont Grog Conwy, un o gampweithiau Thomas Telford.

Castell Conwy, Plas Mawr, Tŷ Aberconwy, y Tŷ Lleiaf, muriau’r dref, Cei Conwy – yn wir, mae yna gyfoeth o adeiladau hanesyddol a diddorol i chi eu gweld a’u harchwilio yng Nghonwy. Nawn ni ddim manylu arnyn nhw yn fan hyn, ond beth am edrych ar ein blog ar ddiwrnod allan yng Nghonwy am ragor o ysbrydoliaeth? Cliciwch yma  i ddarllen y blog.

Dewch â’ch ymweliad i Gonwy i ben yn y ffordd draddodiadol, sef peint a sglodion ar y cei!

 

Lluniau, gyda diolch, gan: Gorsaf Cyffordd Llandudno, © Hawlfraint Nigel Thompson gyda thrwydded i’w hailddefnyddio dan y drwydded Creative Commons hon. Castell Conwy, © Hawlfraint y Goron 2016 (Croeso Cymru).

Comments are closed.