5 Peth i’w Gwneud ym Metws-y-Coed

Mae Betws-y-Coed, a elwir hefyd y ‘Porth i Eryri’, yn hudolus. I rai, mae’r coedwigoedd hudolus a’r afonydd troellog sy’n amgylchynu’r pentref yn gwneud iddo ymddangos fel cefndir i stori dylwyth teg Disney. I eraill, mae ganddo deimlad Alpaidd cyfareddol, oherwydd coedwig fytholwyrdd trwchus Gwydir a chipolwg o’r mynyddoedd â chopaon eira.

P’un a ydych yn dywysoges Disney neu afficionado apre-ski yn y bôn, dylai Betws fod ar eich rhestr o lefydd rhaid ymweld ag o ar unrhyw daith i Ogledd Cymru. Dyma’r lle perffaith i dreulio ychydig o oriau a gweld y rhanbarth ar ei orau, beth bynnag fo’r tywydd neu amser o’r flwyddyn.

Wrth gyrraedd y pentref ar y trên, mae’r ymdeimlad o fod mewn byd arall yn amlwg. Mae’r orsaf hen ffasiwn hardd fel petai’n perthyn i lyfr stori, gyda plethora o flodau lliwgar yn ystod yr haf ac yn fwrlwm o weithgaredd tu allan i’r tymor, yn galon y pentref. O’r fan hon, rydych wedi’ch lleoli’n berffaith i archwilio’r cyfan sydd gan y dref i’w gynnig, gan ei siopau lawer ac atyniadau twristiaeth, i’w ryfeddodau naturiol gwych.

Os byddwch yn penderfynu dod oddi ar y trên ym Metws-y-Coed, dyma’n pump awgrym ni o’n hoff bethau i’w gwneud yma. I gyd o fewn pellter cerdded hawdd o’r orsaf, gallwch fwynhau eich trip heb orfod gwylio’r cloc.

Betws y Coed High Street

1 – Amgueddfa Rheilffordd a Thrên Bach

Mae hwn yn drip hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n hoffi trenau. Mae’r amgueddfa yn llawn o hen arteffactau rheilffordd a gwybodaeth, rheilffyrdd model i hoffwyr trenau chwarae gyda nhw a siop modelau llawn stoc.

Ar gyfer y plant (a’r ifanc eu hysbryd) mae trên stêm bach, sy’n mynd â chi ar daith olygfaol,  wyth munud o amgylch tiroedd hardd wedi’u tirlunio. Cadwch lygad am y cwningod gwyllt – gellir eu gweld yn aml yn neidio o amgylch y pwll!

Gall y plant roi cynnig ar yrru Toby y Tram, neu chwarae ar y ceir taro a’r reidiau. Os ydych chi awydd rhywbeth i’w fwyta, pam na ewch i’r caffi coets bwffe, mewn hen gerbyd rheilffordd safonol – mae’n dipyn o brofiad.

2 – Rhaeadr y Graig Lwyd a’r Ffos Anoddun

Mae’r ardal hon o harddwch eithriadol, heb os nac oni bai, yn un o brif atyniadau naturiol Betws-y-Coed (y Rhaeadr Ewynnol ar Afon Llugwy y llall) ac o fewn pellter cerdded rhwydd o’r pentref. Mae Rhaeadr y Graig Lwyd, ychydig y tu allan i ganol y pentref, a dyma’r lle gorau i weld yr afon yn ei holl nerth a gogoniant.

Yn drawiadol a dramatig iawn, gall fod yn eithaf prysur yn ystod misoedd yr haf. I’w gyrraedd, mae angen i chi fynd i lawr y llwybr wrth ymyl Gwesty’r Fairy Glen, fymryn oddi ar yr A470. Mae’n chwarter awr ar droed o’r maes parcio, ac mae yna ychydig o risiau serth i’w meistroli (a all fod ychydig o lithrig pan yn wlyb), felly mae’n hanfodol gwisgo esgidiau call!

Gerllaw mae’r Ffos Anoddun, llecyn tawel wedi’i guddio ymysg y coed, fel cyfrinach. Bydd ffotograffwyr wrth eu bodd gyda’r cyfle am luniau – mae’r glyn yn fythol hardd yng ngoleuni newidiol cyson y goedwig. Ni fydd y plant yn cael unrhyw drafferth yn dychmygu cymeriadau hudolus y glyn yn gwibio o gwmpas, yn cuddio yn y ceunant diarffordd, yn y dail gwyrddlas ac o dan y rhaeadrau.

Fairy Glen

3 – Taith Llyn Elsi

Mae Llyn Elsi yn llyn mynydd syfrdanol tua hanner awr ar droed o ganol Betws-y-Coed. Mae’r llwybr yn dilyn ffordd y Comisiwn Coedwigaeth i fyny trwy’r goedwig, nid yw’n hynod o heriol ond bydd y daith raddol i fyny’r bryn yn siŵr o gael y rhai llai athletaidd ohonoch yn chwythu! Wedi dweud hynny, rydym ni’n credu ei bod y daith berffaith ar gyfer cerddwyr newydd a phrofiadol i fwynhau mawredd Eryri heb orfod crwydro yn rhy bell o wareiddiad.

Gan ddechrau y tu ôl i Eglwys y Santes Fair, mae’r llwybr yn mynd â chi i fyny heibio adfeilion diwydiannol a thrwy’r goedwig cyn dod â chi at y llyn, sy’n gweithredu fel cronfa ddŵr ar gyfer y dref. Gwnewch gylched o amgylch y llyn ac yna mynd yn ôl i lawr i’r pentref am ddiod haeddiannol yn y Stables Bar yng Ngwesty’r Royal Oak. Mae’n ganolbwynt cymdeithasol y pentref ar gyfer twristiaid, pobl sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored a phobl leol.

D.S. mae’r daith yn addas i blant, ond nid ar gyfer cadeiriau gwthio neu gadeiriau olwyn.

4 – Siopa

Mae Betws-y-Coed yn lle gwych ar gyfer ychydig o therapi siopa ac mae gan y pentref ddewis enfawr o siopau. Mae yna ddetholiad gwych o siopau awyr agored, nifer o siopau swfenîr a chrefftau, ychydig o orielau diddorol iawn yn ogystal â nifer o boutiques annibynnol, delis a siopau bwyd.

Rydym yn arbennig o hoff o Anna Davies, yr adwerthwr annibynnol mwyaf yn yr ardal, sy’n stocio nwyddau i’r cartref, ffasiwn, gemwaith, anrhegion a chofroddion.

Angen dillad awyr agored ar gyfer yr holl deithiau cerdded bendigedig hynny yng Nghymru? Betws-y-Coed yw’r lle i fynd. Gyda sawl i ddewis ohonynt gan gynnwys Cotswold Outdoors (prif storfa a siop ddisgownt), Cunninghams a Rohan, byddwch yn siŵr o allu cael beth bynnag yr ydych ei angen.

Ar gyfer rhoddion ciwt a gwahanol, gallech alw yn Candles Power (mae pob math o gannwyll y gallwch ddychmygu yma) neu Canolfan Grefftau Cymru, sy’n gwerthu amrywiaeth o grefftau Cymreig traddodiadol, dillad a dodrefn meddal neu Cwmni Cacen Gri am gacennau cri cartref blasus a nwyddau eraill wedi’u pobi.

5 – Pont Grog Sappers

Mae Pont Grog Sappers yn bont ddiddorol sy’n dyddio nôl i’r 1930au ac sy’n croesi Afon Conwy. Cafodd y bont bren wreiddiol ei golchi ymaith mewn storm ond mae hon – a adeiladwyd gyda cheblau hyblyg metel – yn dal i sefyll ac yn dipyn o syrpreis bach cudd ar gyfer ymwelwyr.

Mae wedi ei lleoli yn rhan heddychlon o’r pentref, ger Eglwys hanesyddol Sant Mihangel o’r 14eg ganrif, lle caiff y pentref ei enw. Mae Betws-y-Coed yn golygu ‘tŷ gweddi yn y coed’.

Pan fyddwch yn croesi drosodd, mae’r bont yn siglo gyda symudiad eich traed; efallai byddai’n well ei chroesi ar stumog wag! Dychmygwch yr hwyl bydd y plant yn cael arni, yn ei gwneud i siglo!

Mae’r bont yn croesi’r afon wrth iddi ddechrau lledu ar ei thaith tuag at Aber Afon Conwy a Môr Iwerddon. Mae’r dyfroedd yma yn ddwfn ac yn dywyll, byd arall i ffwrdd oddi wrth ysblander ewynnog o Rhaeadr y Graig Lwyd, ond yr un mor brydferth. Cyfle i fwynhau’r awyrgylch a chadwch lygad am bysgod ac adar gwyllt.

Mae’n llecyn heddychlon iawn ac yn lle gwych i goroni eich ymweliad â Betws-y-Coed.

Comments are closed.