4 Lle i Fwyta ar Ddydd Sant Ffolant Eleni

Heb os nac oni bai, mae teimlad cwbl hudolus a rhamantaidd ynghlwm â theithio ar drên. Mae un o’r storïau caru gorau erioed – Brief Encounters – yn canolbwyntio ar ddau unigolyn yn cyfarfod ar hap yn yr orsaf drenau. Yng ngorsaf St Pancras, Llundain, mae delwedd efydd 9 metr o uchder o gwpl yn cofleidio, sydd yno i’n hatgoffa ni o’r rhamant sy’n gysylltiedig â theithio.

Gyda rhaeadrau hudolus a chastelli cawraidd, traethau maith a mynyddoedd mawreddog, does unman gwell na Gogledd Cymru i dreulio dydd Sant Ffolant gydag eich anwylyd. Diolch i Reilffordd Dyffryn Conwy, sy’n ymestyn o Landudno i Flaenau Ffestiniog, digon hawdd yw teithio o le i le a gwneud y mwyaf o’r diwrnod arbennig hwn.

Wrth gwrs, ni fyddai’n ddydd Sant Ffolant heb bryd rhamantaidd i ddau ar ddiwedd y noson, ac mae digon o ddewis ar gael yng Ngogledd Cymru, sy’n cynnwys tafarnau traddodiadol, bistros a bwytai modern. Rydym wedi dewis pedwar o’r bwytai gorau ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy, felly os ydych yn chwilio am y man delfrydol i blesio eich anwylyd, darllenwch ymlaen!

The King’s Head, Llandudno

Wedi’i lleoli ar ddechrau Rheilffordd Dyffryn Conwy, yn Llandudno, mae The King’s Head yn dafarn draddodiadol sy’n cynnig awyrgylch cyfeillgar a chroesawgar, yn ogystal â phrydau bwyd a diodydd penigamp.

Hon yw tafarn hynaf y dref, dychmygwch nodweddion traddodiadol a thân agored, y lle delfrydol i swatio ar ddiwrnod oer ym mis Chwefror!

Mae wedi ennill sawl gwobr dros y blynyddoedd – yn cynnwys gwobrau Campaign for Real Ale (CAMRA) a gwobr Pub in Bloom, felly gallwch fod yn sicr o le ag enw da. Treuliwch weddill y noson yn ymlwybro ar hyd y promenâd cyn troi’n ôl am yr orsaf a dychwelyd adref.

Tafarn Tal-y-Cafn, Tal-y-Cafn

Mae Tafarn Tal-y-Cafn, a fu unwaith yn dafarn goetsis, bellach yn fistro cyfoes. Lleolir y bwyty modern hwn yn un o ardaloedd harddaf Dyffryn Conwy ac ychydig fetrau’n unig o’r orsaf drenau.
Mae’r bistro’n agos at rai o atyniadau antur gorau Dyffryn Conwy, gan gynnwys Zip Fforest, Go Below a Surf Snowdonia, mae hefyd yn agos iawn at drefi Cymreig hyfryd megis Llanrwst a Betws-y-Coed. Yn sicr, mae tafarn Tal-y-Cafn yn le delfrydol i ymlacio wedi diwrnod Sant Ffolant prysur.

Mae tafarn Tal-y-Cafn yn falch o gynnig cynnyrch lleol ac fe ddaw’r holl gynnyrch o fewn radiws o 30 milltir i’r bwyty, felly gallwch fod yn sicr eich bod yn cefnogi ffermwyr a busnesau lleol. Dewiswch o fwydlen bar neu fwydlen a-la-carte yn dibynnu ar beth sy’n mynd â’ch bryd chi a’ch anwylyd! Mae rhywbeth at ddant pawb yma!

Cofiwch gyflwyno eich tocyn trên i dderbyn gostyngiad o 10% oddi ar eich bil – be well ar ddydd Sant Ffolant?!

Olif, Betws-y-Coed

Os ydych awydd rhywbeth ychydig yn wahanol ar ddydd Sant Ffolant eleni, ewch draw i Olif i brofi ‘Tapas Cymreig’ – ia, tapas!

Gyda’r nos, mae’r bwyty, sydd wedi’i leoli ym Metws-y-Coed, yn gweini cyfuniad o dapas neu ‘blatiau bychain’ Sbaeneg a Chymreig, lle caiff prydau Sbaeneg traddodiadol eu creu â chynnyrch Cymreig, gan gyfuno’r gorau o ddwy wlad.

Mae’r addurniadau syml gwladaidd a’r gerddoriaeth werin yn gefndir perffaith ar gyfer noson ramantaidd, ac mae’r pentref yn le delfrydol i ymlwybro wedi i chi orffen eich pryd.

Cell B, Blaenau Ffestiniog

Mae Cell B yn ddewis gwahanol ond un a fydd yn sicr o blesio’r rheiny sydd wrth eu boddau â’r sinema ac mae hefyd yn sicr o gynnig pryd Sant Ffolant bythgofiadwy!

Lleolir Cell B ym Mlaenau Ffestiniog, safle terfynol y daith ar hyd rheilffordd Dyffryn Conwy. Lleolir Cell B yn yr adeilad a oedd gynt yn garchar y dref. Ond peidiwch â phoeni, mae’r carcharorion wedi hen adael erbyn hyn, ac yn eu lle mae sinema, hostel, bar a chaffi.

Ewch i weld ffilm yn y sinema – y sinema gyntaf ym Mlaenau Ffestiniog ers 40 mlynedd – cyn symud ymlaen i’r bwyty am damaid i’w fwyta ac yfed – mae digon o ddewis ar gael ar ein bwydlen. Mae’r bwyty wedi’i ddylunio’n debyg i hen ystafell y llys, sy’n talu teyrnged addas i’r gorffennol yn ogystal â gwneud y profiad o fynychu’r bwyty yn hwyliog iawn!

Lle bynnag yr ydych yn penderfynu bwyta ar ddydd Sant Ffolant eleni – mwynhewch eich bwyd!

Does dim byd gwaeth na threfnu pryd blasus ac yna methu’r trên! Cofiwch wirio amseroedd y trenau cyn archebu bwrdd yn un o’r bwytai uchod oherwydd gall yr amseroedd hyn newid.

Comments are closed.