Trafnidiaeth Cymru yn adnewyddu dros hanner miliwn o gardiau bws

Mae Trafnidiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod wedi adnewyddu dros hanner miliwn o gardiau bws rhatach.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae Trafnidiaeth Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, wedi bod yn rheoli’r rhaglen ailgyhoeddi er mwyn darparu Cardiau Teithio Rhatach newydd i bobl anabl a dros 60 oed.

Os oes gennych chi Docyn Teithio Rhatach gan un o Awdurdodau Lleol Cymru, bydd modd i chi deithio am ddim ar lawer o’n trenau.

Gallwch chi deithio rhwng:

  • Wrecsam – Pont Penarlâg
  • Machynlleth – Pwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian) – rhwng mis Hydref a mis Mawrth yn unig
  • Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)
  • Amwythig a Llanelli/Abertawe (Rheilffordd Calon Cymru) – rhwng mis Hydref a mis Mawrth yn unig

Bydd yn rhaid i chi gael tocyn am ddim o’r swyddfa docynnau cyn i chi deithio. Os nad oes swyddfa docynnau yn yr orsaf, neu ei bod hi wedi cau, bydd modd i chi gael eich tocyn gan yr Archwiliwr Tocynnau ar y trên.

Hefyd, byddwch yn cael  1/3 o ostyngiad ar docynnau i deithio ar rwydwaith Caerdydd a’r Cymoedd ar ôl 0930 o ddydd Llun i ddydd Gwener ac unrhyw bryd ar benwythnosau a gwyliau banc.

Dyddiad dod i ben gwreiddiol y cardiau oedd Rhagfyr 2019, ond fe wnaeth TrC gyhoeddi cyfnod gras ym mis Rhagfyr ac mae’n awr yn annog pobl i wneud cais am eu cerdyn newydd cyn y dyddiad cau ar y 29 Chwefror.

Mae ffigurau diweddar yn dangos bod 67% o’r holl ddeiliaid cardiau gweithredol presennol wedi gwneud cais i adnewyddu eu cardiau ar-lein a bod 83% o ddefnyddwyr cardiau yn y 12 mis diwethaf wedi gwneud cais ar-lein hefyd.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:

“Mae hon yn garreg filltir bwysig ac yn un sy’n dangos graddfa’r gwaith sydd wedi cael ei wneud hyd yma. Mae’r cyfnod gras yn parhau ac unwaith eto, hoffwn annog unrhyw un sydd heb adnewyddu ei gerdyn i wneud cais am gerdyn newydd er mwyn sicrhau eich bod yn gallu cael budd o’r cerdyn bws yn y tymor hir.”

Dywedodd James Price, Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru:

“Mae’n wych ein bod ni wedi adnewyddu dros hanner miliwn o gardiau bws a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gwneud cais hyd yn hyn.  Mae ein ffigurau’n dangos ein bod yn gwneud cynnydd da yn ein rhaglen adnewyddu, fodd bynnag, os nad ydych wedi gwneud cais eto, gwnewch hynny cyn y dyddiad cau ar 29 Chwefror .

Mae’n hawdd gwneud cais ar-lein.  Mae’n cymryd tua 10 munud yma www.trc.cymru/cardiauteithio.  Mae copïau caled o’r ffurflenni cais ar gael gan gynghorau lleol neu drwy ffonio 0300 303 4240.

Comments are closed.