Cynllun Ailwampio Gorsaf Llandudno

 

Beth mae’r gwaith yn ei olygu?

 

Bydd y gwaith yn golygu codi system mynediad o sgaffaldiau i ddarparu amgylchedd diogel i waith fynd rhagddo yn bennaf yn ystod y dydd, tra bydd yr orsaf yn dal i fod yn gwbl weithredol. Mae’r gwaith yn ystod y dydd yn golygu gosod pont a thoeau canopïau newydd yn lle’r hen rai, gwydro a phaentio’r holl wynebau allanol.

Hefyd bydd rhywfaint o waith yn cael ei wneud yn ystod y nos. Bydd hyn yn golygu gwaith mewnol ym mhont droed yr orsaf a gwaith ailwampio islaw’r canopïau.

 

Pryd gaiff y gwaith ei wneud?

 

Mae’r gwaith i fod i gael ei wneud rhwng 12 Tachwedd 2018 a 22 Ebrill 2019. Nodir prif elfennau’r gwaith isod:

 

Bydd gwaith yn ystod y dydd yn mynd rhagddo trwy gydol cyfnod y prosiect.

Mae angen cwblhau’r gwaith sgaffaldiau yn y nos yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr.

Gwaith i adnewyddu dalennau’r canopïau a hefyd islaw’r canopïau i ailwampio’r ffrâm dur. Byddwn hefyd yn gosod rhwydi newydd i reoli plâu a gwneir y gwaith hwn yn ystod nosweithiau canol yr wythnos.

 

Mae diogelwch yn un o’n prif flaenoriaethau ac am y rheswm hwn mae’n rhaid gwneud llawer o’r gwaith hwn pan nad oes trenau’n rhedeg. Mae hyn yn golygu cyflawni llawer o’n gwelliannau yn ystod y nos ac ar benwythnosau.

 

Hoffem ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi a hoffwn eich sicrhau y bydd tîm y prosiect yn gwneud pob ymdrech i leihau, gymaint ag sy’n bosibl, unrhyw sŵn di-angen wrth weithio yn eich ardal chi. At hynny, bydd y rheiny fydd yn gweithio ar y prosiect yn cael eu briffio ar weithio’n gyfrifol a gyda pharch yn y gymuned leol.

 

Eisiau gwybod mwy?

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, ewch i’n gwefan www.networkrail.co.uk, ffoniwch ein Llinell Gymorth Genedlaethol 24 awr ar 03457 11 41 41 neu anfonwch neges e-bost at crwales@networkrail.co.uk.

 

Rwy’n gobeithio bod y wybodaeth hon yn ddefnyddiol ac yn diolch ichi am fod yn amyneddgar gyda ni wrth inni adeiladu rheilffordd well i Gymru.

 

Yn gywir

Rebecca Heeley,

Rheolwr Cysylltiadau Cymunedol

Network Rail Cymru a’r Gororau

 

Comments are closed.