Taith Gerdded Castell Deganwy

Mae tref fechan Deganwy yn sefyll ar y penrhyn rhwng Llandudno a Chonwy. Mynychu ambell gyfarfod yng Ngwesty a Sba ‘The Quay’ oedd yr unig adeg i mi ymweld â’r dref o’r blaen. Ni fûm erioed i’w ystyried fel man i gerdded ond mae’n daith bleserus fel rhan o gyfres Gerdded Rheilffordd Dyffryn Conwy.

 

Dewisais y daith hon heddiw fel un gymedrol a all gael ei chwblhau o fewn dwy awr. Ymunodd Chris Roberts o Ddreigiau Gogledd Cymru â mi. Cafodd Chris drawiad ar y galon ychydig o flynyddoedd yn ôl ac ers hynny mae ef wedi darganfod cerdded yn ymarfer gwerthfawr. Roedd hi’n wych i siarad â Chris am ei waith o godi ymwybyddiaeth o iechyd y galon – i’r pwynt lle roeddem mor brysur yn siarad y bûm fethu ambell droad!

 

Cwrddais Chris yn y maes parcio bach yng ngorsaf drên Deganwy. Fe gymerom yn ganiataol y byddai’r llwybr yn glir o’r fan honno, ond fe gymerodd hi funud neu ddwy nes i ni weld arwydd llwybr troed ymhellach i fyny’r ffordd. O’r orsaf, cychwynasom i’r chwith a cherdded ychydig o lathenni i fyny’r ffordd nes cyrraedd yr arwydd llwybr troed oedd yn anelu i’r chwith.

Roeddem yn gwybod o’r map ein bod ni angen mynd i’r dde, er nad oedd arwydd, felly fe groesom drosodd a chymryd y ffordd gyferbyn, gan fynd heibio adeilad gwyn oedd ar y dde. Mae’r ffordd hon yn eich arwain i fyny gogwydd bach a byddwch yn gallu gweld olion y castell uwch eich pen ar y chwith.

 

Stryd breswyl yw hon a fydd yn eich arwain i’r chwith ac yna i’r dde ac wedi ambell ganllath ar ôl i’r ffordd sythu, edrychwch am arwydd llwybr troed yn mynd i’r chwith ar hyd trac cul. Dilynwch y trac yma at y giât yn y pen a fydd yn eich arwain i mewn i gae.

 

Mae’n werth nodi os dilynwch y map sydd wedi’i ddarparu ar gyfer y daith hon, mi eith â chi ar lwybr cylch o amgylch gwaelod y twmpath ond nid i fyny at y castell ei hun.

 

Dilynom ni’r llwybr cylch fel dangosir ar y map i’r dde ar hyd llinell y ffens (nid oes rheswm pam na allwch chi fynd i’r chwith os dymunwch). Mae’r llwybr hwn yn fudr iawn ac yn gul ar brydiau. Mae llwybr troed glân i ddilyn o amgylch y trac, gan ddiweddu yn ôl yn ymyl y giât (sy’n cymryd oddeutu 30 munud).

Roedd y daith yn dawel a hyfryd, ni welsom berson arall o gwbl tra roeddem allan, er mai bore dydd Llun oedd hi, felly rwy’n tybio y bydd hi’n brysurach ar y penwythnos gyda cherddwyr â chŵn ac ymwelwyr yn edrych i fwynhau’r golygfeydd panoramig prydferth ar draws Conwy ac Ynys Môn.

 

Fel y dilynwch y llwybr penodol ar y map mae’n hawdd gweld llwybrau eraill sy’n mynd oddi ar y prif lwybr ac yn eich arwain chi i fyny at y castell os mynnwch chi. Mae’n anodd dynodi ai llwybrau troed neu draciau defaid yw’r rhain ond mae digon ohonynt a byddwch yn gallu dewis eich llwybr eich hun i’r brig. Mae’n eithaf serth mewn mannau.

Rwyf yn falch y cymerais y gwyriad i fyny at y castell. Nid oes llawer o’r castell yn weddill, dim ond yr hyn y byddwch yn ei ddisgwyl ar ôl 1500 o flynyddoedd. Mae’r castell gwreiddiol yn dyddio’n ôl i’r Oesoedd Tywyll a chyfnod y Rhufeinwyr. Os oes gynnoch chi ddiddordeb yn hanes y castell rwy’n argymell i chi ddarllen ychydig cyn mynd rhag ofn i chi fethu rhai o’r rhinweddau diddorol. Dyma’r wefan orau ar gyfer lluniau a ffeithiau: http://www.castlewales.com/deganwy.html

Fel arall, mae hi dal werth y ddringfa ar gyfer y golygfeydd ar draws Pen Morfa sydd yn ffantastig! A dweud y gwir roedd gennyf ormod o ddewis gyda golygfeydd ar draws o Draeth Gogledd Llandudno yr holl ffordd i Farina Deganwy, i Gastell Conwy ac i’r harbwr. Yna ar draws i Ynys Môn ac Ynys Seiriol. Man braf i eistedd ac ymbellhau oddi wrth bopeth. Mi wnes nodyn i fynd â choffi a chacen gri y tro nesaf!

 

Yn hytrach, galwodd Chris a minnau i mewn i gaffi bach hyfryd gyferbyn â’r orsaf o’r enw ‘The Tea Station’. Roeddynt yn gweini’r te mewn tebotau a chwpanau tsieina ac roedd y cacennau yn blasu’n fendigedig.

Trosolwg

Taith gerdded gyraeddadwy sydd â photensial i’ch gwneud i deimlo milltiroedd i ffwrdd oddi wrth bopeth, gyda golygfeydd godidog! Gallwch gwblhau’r daith hon yn hawdd o fewn dwy awr.

 

Nid oes gwir angen sgiliau mordwyaeth ar gyfer y daith hon. Mae’n ddigon hawdd i chi ganfod eich ffordd ac ni ddylech fynd ar gyfeiliorn (oni bai eich bod yn rhy brysur yn siarad!), fodd bynnag, buaswn yn argymell i brintio copi o’r map i fynd gyda chi gan nad yw pob arwydd yn amlwg iawn. Os ydych yn mynd i fyny at y castell byddwch yn ofalus wrth ddod i lawr gan fod ambell le â chwymp serth.

 

Hygyrchedd

Unwaith yr ydych yn gwyro oddi wrth y stryd breswyl at y llwybr troed nid yw’r daith yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn neu gadeiriau gwthio.

 

Esgidiau

Buaswn yn bendant yn argymell esgidiau cerdded ar gyfer y daith hon gan ei bod hi’n fudr iawn. Er inni fynd yn y gaeaf, gallaf ddychmygu ei bod hi’n eithaf budr trwy gydol y flwyddyn.

 

Cyrraedd y daith

Mi nes i amseru’r daith i gyd-fynd â’r trenau canlynol (yn ystod yr wythnos):

Gadael Betws-Y-Coed am 0902 a chyrraedd Deganwy am 0951.

Fel dewis arall, gadael Cyffordd Llandudno am 1008 – cyrraedd Gogledd Llanrwst am 1012

 

Gadael Deganwy am 1312 a chyrraedd Betws-Y-Coed am 1358

Fel dewis arall, gadael Deganwy am 1238 a chyrraedd Cyffordd Llandudno am 1245.

 

Tracey Ann Breese

Mae Tracey Ann Breese yn rhedeg Breese Adventures gyda’i gŵr, Stiwart. Maen nhw wedi bod yn gweithio yn Eryri ers pedair blynedd bellach yn darparu teithiau cerdded tywysedig, anturiaethau wedi eu teilwra a heriau elusennol.

 

Mae Tracey wrth ei bodd yn ysbrydoli mwy o bobl i fynd allan i’r awyr agored a mynd ar anturiaethau, gan eu hannog i archwilio’r amgylchedd naturiol a dysgu amdanyn nhw eu hunain drwy fynd ar antur neu ymgymryd â her.

 

Comments are closed.